Antalet årsarbetskrafter i staten 2014 är den högsta nivån för 2000-talet, visar Statskontorets rapport om utvecklingen i den offentliga sektorn. Samtidigt fortsätter antalet myndigheter att minska, men i avtagande takt.

Mellan 2013 och 2014 minskade antalet statliga myndigheter med två till 370 myndigheter. Under året har sex myndigheter avvecklats och fyra myndigheter nybildats.

I staten har antalet årsarbetskrafter ökat relativt mycket mellan åren 2012 och 2014, från 205 000 till 213 000. Det är den högsta nivån för 2000-talet. Ökningen skedde framför allt mellan 2012 och 2013. Arbetsförmedlingen stod då, som enskild myndighet, för den största ökningen under året med cirka 1 500 årsarbetskrafter. Även andra myndigheter som jobbar med socialt skydd, Migrationsverket och Försäkringskassan, växte mycket under året. Mellan 2013 och 2014 ökade antalet årsarbetskrafter särskilt bland myndigheter som arbetar med försvar.  

Sammantaget innebär det att myndigheterna blir färre men i genomsnitt större.

Medborgarna mest positiva till Polisens och Skatteverkets verksamhet 
I 2013 års mätning av medborgarnas uppfattning om kvalitet i offentlig verksamhet har åtta myndigheter och tre kommunala verksamheter studerats.  Polisens och Skatteverkets arbete är medborgarna mest positiva till medan Arbetsförmedlingen är den minst uppskattade myndigheten. I jämförelse med föregående års mätning är det en högre andel som bedömer att Arbetsförmedlingen sköter sitt arbete dåligt.

Det finns större skillnader i hur medborgarna bedömer olika statliga myndigheter jämfört med hur de bedömer kommunala verksamheter. Till skillnad från de statliga myndigheterna är medborgarna genomgående mer nöjda än missnöjda med de kommunala verksamheterna. Mätningen visar dock att andelen medborgare som är nöjda med sjukvården har sjunkit från 59 procent till 48 procent mellan 2012 och 2013.

Läs Den offentliga sektorn i korthet 2014

Kontakt:
Ulrika Strid, Statskontoret tel. 08-454 4764, e-post ulrika.strid@statskontoret.se
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26