Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i en intervjustudie undersökt hur handläggare vid Försäkringskassan upplever att det är att handlägga ärenden där den sjukskrivna har en psykiatrisk diagnos. Den visar att arbetet som handläggare är präglat av att ta hänsyn till olika perspektiv. I rapporten framkommer att det utifrån handläggarnas perspektiv kan uppstå målkonflikter mellan olika aktörer i sjukskrivningsprocessen beroende på vilket regelverk som respektive organisation har att förhålla sig till.

– Att förstå den särskilda situation som handläggare arbetar i är viktigt för att förstå politikens utfall. De ska balansera mellan olika krav, kan behöva förhålla sig till begränsade resurser och andra myndigheters uppdrag, säger Jenny Lindblad som är författare till rapporten.

På vägen från ett politiskt beslut till verklighet ska lagar tolkas och resurser prioriteras. Politiken ska nå ända ut i förvaltningens frontlinje för att möta medborgaren. Längst ut i den politiska beslutskedjan finns dessa hand­läggare som beslutar i den enskilda situationen – sjukförsäkringens frontlinjebyråkrater. De ska ta individuell hänsyn och samtidigt tillämpa regelverket korrekt och enhetligt. Dessutom prioriterar handläggaren mellan olika målsättningar när det ibland inte går att uppfylla alla. Det är en balansgång som ställer stora krav på den enskilda handläggaren.

Rapporten belyser de utmaningar som finns i handläggarnas arbetssituation och kan hjälpa oss att förstå varför tillämpningen av sjukförsäkringens regelverk ibland avviker från politikens intentioner, så som de beskrivs i propositioner och lagstiftning.

Rapportens titel

Mötet mellan medborgaren och staten - En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan, ISF Rapport 2017:13

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Jenny Lindblad, författare till rapporten, tel. 08-58 00 15 38.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se

Läs den online här: Rapport 2017:13


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00