Det blir ingen nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. De organisationer som ingår i nationalparksprojektet är inte eniga om nationalparkens syfte och mål och det finns därmed inte förutsättningar för att fortsätta arbetet. Naturvårdsverket har därför idag, i dialog med Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutat att projektet ska avslutas.

I nationalparksprojektets beredningsgrupp ingår representanter från organisationer i det aktuella området. Parterna har tillsammans försökt hitta lösningar för att bilda Sveriges största nationalpark i Jämtlandsfjällen, på ett sätt som bevarar natur- och kulturvärden, förutsättningarna för renskötseln och möjligheten att uppleva området. 

- Att uppnå enighet om nationalparkens utformning har sedan omstarten av projektet 2017 varit avgörande för att processen ska kunna fortsätta. Det visar sig nu att det förslag till överenskommelse som togs fram i projektet förra året inte stöds av alla organisationer. Vi går flera erfarenheter rikare ur arbetet, men måste nu konstatera att det inte längre finns förutsättningar för att fortsätta projektet, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Nationalparksprojektets beredningsgrupp har bestått av representanter från Handölsdalens, Tåssåsens och Mittådalens samebyar, Åre och Bergs kommuner, Sametinget, Jämtland Härjedalen Turism, Länsstyrelsen Jämtlands län och Naturvårdsverket.

- Vi vill tacka alla som varit med i projektet för ett gott samarbete och stort engagemang. Arbetet har varit konstruktivt och lett till flera förslag till nya lösningar för att bilda och förvalta nationalparker, säger Ola Larsson, projektledare på Naturvårdsverket.

Projektet har även mötts av ett stort engagemang från boende i närområdet och andra intressenter – bland annat skoterföreningar, byalag och turistentreprenörer.

- Under 2015 - 2016 genomfördes även dialogmöten i byarna i anslutning till den tänkta nationalparken och från dessa kom många värdefulla synpunkter. Fler dialogmöten skulle ha genomförts i nästa steg, men tyvärr hann vi inte komma dit, konstaterar Annica Ideström, projektledare vid Länsstyrelsen Jämtlands län. 

Projektet kommer att avslutas den 30 juni.

- Det är naturligtvis tråkigt att det inte blir en nationalpark i området, men arbetet har inte varit förgäves. Dialogen med berörda aktörer för att lösa de utmaningar som finns i området behöver fortsätta, avslutar Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län

Mer information

För ytterligare information, kontakta:
Claes Svedlindh, chef Naturavdelningen på Naturvårdsverket, 010-698 14 99, claes.svedlindh@naturvardsverket.se
Susanna Löfgren, länsråd vid Länsstyrelsen Jämtlands län, 010-225 33 00, susanna.lofgren@lansstyrelsen.se
Ola Larsson, projektledare Naturvårdsverket, 010-698 17 08, ola.larsson@naturvardsverket.se
Annica Ideström, projektledare Länsstyrelsen Jämtlands län, 010-225 33 70, annica.idestrom@lansstyrelsen.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 


Taggar

nationalpark

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63