Hängbron till Stora Tuvan. Fotograf/Källa: Andreas Garpebring

Under hösten 2019 kommer Länsstyrelsen Västerbotten att hugga och ringbarka granar på Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. Syftet är att skapa lövskogar där vitryggig hackspett och många andra arter kan trivas.

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Den lever i lövskogar som i dagens landskap är en bristvara. Tidigare har Umeälvens delta och Stora Tuvan varit ett av få häckningsområden för vitryggig hackspett. Genom att ge plats för lövträden ökar möjligheten att Stora Tuvan åter kan bli ett häckningsområde.

Kan se rörigt ut

Arbetena kommer att starta kring 1 oktober och pågå hela hösten. Under och efter arbetena kan det se rörigt ut på Stora Tuvan som är ett populärt rekreationsområde och en känd fågelskådningslokal. Naturvårdsåtgärderna kommer inte att påverka tillgängligheten för besökare.

– Vandringslederna kommer att hållas fria från avverkade och ringbarkade träd, säger Tomas Staafjord, naturbevakare på Länsstyrelsen

Skötseln kommer att gynna fler än den vitryggiga hackspetten. Många andra djur- och växtarter trivs i lövskogar. Dessutom kommer besökare på sikt att kunna njuta av vackra, ljusa lövskogar i direkt närhet till Umeå, Holmsund och Obbola.

Mer om vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är en av Sveriges mest hotade arter, 2015 uppskattades det totala antalet i Sverige till under 20 stycken.

– Den senaste häckningen på Stora Tuvan noterades 1995. Under några år på 2000-talet kom många vitryggiga hackspettar till Sverige österifrån. Då noterades arten flera gånger på Stora Tuvan. Det tyder på att området fortfarande är intressant för hackspetten, berättar Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammen för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Det pågår stora satsningar i hela landet för att rädda vitryggen, där en av de viktigaste insatserna är att restaurera igenväxande lövskogar och öka andelen löv i landskapet.

I Västerbotten förekommer det så kallade invasioner från Finland där större antal vilda ungfåglar tar sig över kvarken på jakt efter nya boplatser. Problemet verkar vara att det inte finns tillräckligt bra miljöer för dem att lyckas med häckningen.

Mer information:

Naturreservatet Umeälvens delta och Stora Tuvan

Om vitryggig hackspett

För mer information kontakta

Tomas Staafjord
Naturvårdsenheten
tomas.staafjord@lansstyrelsen.se
010-225 44 55

Malin König
Naturvårdsenheten
malin.konig@lansstyrelsen.se
010-225 44 37

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42


Relaterade bilder


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41