Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Ingen av de två sökandena uppfyllde ska-kraven. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att bestämmelserna som berör detta ses över snarast.

Naturvårdsverket avslår de två ansökningar om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall som lämnats in.  Ansökningarna kommer från Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och TMResponsibilty AB (TMR).

Skälet till att Naturvårdsverket nu avslår ansökningarna är att insamlingssystemen inte år 2021 når upp till de krav som finns på att kunna samla in från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige. De två insamlingssystemen lever inte upp till kraven varken var för sig eller tillsammans. Det framgår också av ansökningarna att systemen är tänkte att byggas upp på likartade sätt vilket innebär att de inte kompletterar varandra utan snarare dubblerar varandras system.

−Utifrån hur bestämmelserna ser ut idag så har vi ingen möjlighet att bevilja de inkomna ansökningarna säger Ingela Hiltula, biträdande chef, Samhällsavdelningen.

Naturvårdsverket ser behov av vissa förändringar av de aktuella bestämmelserna.

−Det kommer krävas vissa justeringar i bestämmelserna för att insamlingssystemen ska kunna leva upp till de krav som ställs på införandet av fastighetsnära insamling. Vi har för avsikt att redovisa behov av förändringar i en skrivelse till regeringen inom kort säger Maria Ohlman, chef, Samhällsavdelningen.

Bakgrund

Fastighetsnära insamling är den insamling som sker i anslutning till bostäder. Den sköts idag av antingen ett insamlingssystem eller kommunen. Från den 1 januari 2021 ska förpackningsavfall samlas in av ett insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket. Bestämmelser om detta finns i förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:

Ingela Hiltula biträdande chef Samhällsavdelningen, 010-698 15 80, ingela.hiltula@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63