Klimatet förändras och får stora konsekvenser för svensk naturmiljö och befintliga samhällsstrukturer. Naturvårdsverket redovisar idag sin handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna utgår framförallt från naturens förmåga att begränsa effekterna av ett förändrat klimat, och som samtidigt stärker den biologiska mångfalden.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för myndighetens arbete med klimatanpassning. I planen ingår en klimat- och sårbarhetsanalys om hur klimatförändringen och dess effekter påverkar myndighetens olika verksamhetsområden. Ett viktigt perspektiv i handlingsplanen är att ta tillvara naturens förmåga att skydda samhällen och egendom samtidigt som andra nyttor skapas.

– Välmående ekosystem har ofta en god förmåga att stå emot klimatrelaterade effekter så som havsnivåhöjning. Som myndighet är vi en viktig del i det nationella anpassningsarbetet, särskilt vad gäller naturbaserade lösningar, säger Lena Callermo, chef Samhällsavdelningen på Naturvårdsverket.

Omkring 60 klimatanpassningsåtgärder har prioriterats under de kommande tre åren och återspeglar hela myndighetens verksamhet. Några exempel på åtgärder är:

  • Utforma samlad vägledning för naturbaserade lösningar vilket bland annat inkluderar arbete med grön infrastruktur, ekosystemtjänster och hållbar dagvattenhantering.

  • Genomföra kommunikationsinsats om våtmarker som klimatanpassningsåtgärd.

  • Etablera lavinprognoser för fler områden. Ett förändrat klimat kan förändra snömängder och snöförhållanden vilket ökar risken för laviner och lavinolyckor.

  • Se över inventeringsmetoder för järv och lo. Nuvarande inventeringsmetoder som till exempel snöspårsinventering kommer inte att fungera tillfredställande i ett förändrat klimat.

  • Säkerställa att fastigheter såsom statliga leder och naturrum är säkrade mot effekter av ett förändrat klimat, som till exempel översvämningar, skred och torka.

  • Vägleda om hur miljöbalken kan användas som verktyg för klimatanpassning.

  • Ta hänsyn till klimateffekter vid beslut om fördelning av bidrag för efterbehandling av förorenade områden. Detta för att minska spridningsrisker av föroreningar i samhället.

  • Utvidga internationell samverkan kring klimatanpassningsfrågor i syfte att utbyta erfarenheter och ta tillvara på nya kunskaper.

  • Finansiera forskningsprojekt med fokus på klimatanpassning, bland annat förvaltning av ekosystemtjänster i ett förändrat klimat.

  • Förebygga etablering av invasiva främmande arter som bedöms öka till följd av klimatförändringen.

Samhällets arbete med klimatanpassning behöver ske i bred samverkan med andra internationella, nationella, regionala och kommunala myndigheter och aktörer.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:

Timo Persson, klimatanpassningssamordnare Samhällsplaneringsenheten, 010-698 14 76, 072-973 44 81, timo.persson@naturvardsverket.se

Elin Fogelström, klimatanpassningssamordnare Samhällsplaneringsenheten, 010-698 16 85, 073-334 25 83, elin.fogelstrom@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63