Skogen är så mycket mer än bioenergi. Den är en av Sveriges viktigaste resurser och har en viktig roll både i klimatomställningen och för att säkra den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket stödjer många av skogsutredningens förslag, men viktiga invändningar är att dagens system för formellt skydd av skog är effektivare och bättre än utredningens förslag och att förslaget på tillväxtmål leder fel.

Precis som skogutredningen slår fast så har skogen en viktig roll i klimatomställningen. Men den är också så mycket mer. Skogen erbjuder reglerande funktioner, rekreation, turism och landsbygdsutveckling och möjligheter till innovation. Vi ser det som mycket angeläget att öka kunskapen om skogens roll för den biologiska mångfalden. Utredningen är en viktig kunskapskälla för skogens betydelse. Dagens system för skydd är bättre än utredningens förslag.

Naturvårdsverket bedömer att utredningens förslag kan leda till ett dyrare, mindre effektivt och mindre ändamålsenligt skyddsarbete.

Den nationella strategins inriktning är att, utifrån tillgänglig ekologisk kunskap och kunskaper om värdekärnor, åstadkomma ett kostnadseffektivt formellt skydd för de mest skyddsvärda skogarna. Det innebär att varje område väljs ut för att bidra på ett effektivt sätt till ett funktionellt landskap. Detta angreppsätt är mycket viktigt ur ett bevarandeperspektiv på både kort och lång sikt. 

−Den nuvarande processen för områdesskydd är väl inarbetad och tydlig för markägarna. De flesta markägare som själva varit inblandade är också positiva till hur den fungerar, men vi bejakar förstås att arbetssättet utvecklas. Exempelvis genom att skapa tydligare vägar för förslag direkt från markägarna, säger Claes Svedlindh chef Naturavdelningen.  

Utredningens förslag om ett frivilligt formellt skydd som det huvudsakliga arbetssättet skulle leda till att skyddsarbetet både blir dyrare och mindre effektivt. Fler områden skulle behöva skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, om inte de områden som har högst naturvärden och den mest lämpliga placering kan väljas ut

Tillväxtmålet leder fel – Sverige har redan mål

Naturvårdsverket avstyrker utredningens förslag om ett mål om ökad hållbar tillväxt av biomassa i skogen. Ur klimatsynpunkt är det bra med en hållbar tillväxt i skogen, eftersom det kan bidra till kolsänka eller användas för substitution för att minska klimatpåverkan. Kunskapsläget är dock fortfarande på en sådan nivå att olika avvägningar mellan vad som är de mest effektiva åtgärderna för att uppnå klimatmålet är alldeles för osäkra för att låsa in sig i ett tillväxtmål, som riskerar att bli suboptimalt och samhällsekonomiskt ineffektivt.

−Under sektorsansvaret finns mål för både produktion och miljö. Att ställa ytterligare krav på tillväxt kan påverka och försvåra markägarens handlingsfrihet och ägarskap‑säger Claes Svedlindh.   

Naturvårdsverket vill understryka att en hållbar tillväxt bör inkludera skogens övriga företags- och samhällsekonomiska värden såsom turism, friluftsliv, hälsa, och natur- och kulturarv samt reglerande nyttor som luftrening eller skogen som kolsänka.

Satsning på nationalparker och fjällnära skogar

Nationalparker är verkligen en tillväxtmotor för landsbygdsutveckling. Antalet besökare till nationalparker och många skyddade naturområden har ökat under flera år, och särskilt mycket det senaste året. Naturvårdsverket ser positivt på förslaget att bilda nya nationalparker och förordar samtidigt att tidig förankring sker i lokalsamhällena. Naturvårdsverket stödjer förslaget om en statlig satsning på att bevara fjällnära skogar. Dessa stora sammanhängande områden har stor betydelse för den biologiska mångfalden och ingår i ett av få intakta funktionella skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa.

Mångbruk och grön infrastruktur

Naturvårdsverket understryker att utredningen är ett betydelsefullt kunskapsunderlag, men vill samtidigt påpeka att utredningen inte omfattar förslag för mer variation i det brukade landskapet. Vi hade gärna sett att uppdraget även hade omfattat ökat inslag av mångbruk, variationsrikt skogsbruk och grön infrastruktur för att öka skogens resiliens och bidra till biologisk mångfald.

Läs mer


För ytterligare information, kontakta:
Claes Svedlindh, chef Naturavdelningen, 010-698 14 99, Claes.Svedlindh@Naturvardsverket.se
Liselott Eriksson, handläggare Landskapsenheten, 010-698 13 44, Liselott.Eriksson@Naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 650 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63