Sveriges Kommuner och Landsting och Avfall Sverige har idag avvisat den överenskommelse om producentansvaret som regeringens förhandlingsman presenterat.

Producentansvaret innebär att näringslivet, de som producerar förpackningar och tidningar, ska se till att dessa samlas in och återvinns. FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är den organisation som har producenternas uppdrag att sköta detta.  Regeringen har uppdragit åt en förhandlare att se till att en överenskommelse nås mellan kommunerna och FTI. Sveriges Kommuner och Landsting och Avfall Sverige företräder gemensamt kommunsektorn i förhandlingarna.

– Vi vill öka insamlingen av förpackningar och tidningar och erbjuda en högre servicenivå för medborgarna. Människors vilja att bidra till bättre miljö och minskad klimatpåverkan måste tas till vara, säger Acko Ankarberg, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings samhällsbyggnadsberedning. 

– Vi kräver en förbättrad insamling över hela Sverige och kan därför inte acceptera en överenskommelse som innebär att dagens situation i allt väsentligt består, säger Acko Ankarberg.

– Konsumenterna betalar en avgift för förpackningen när man köper en vara. Den avgiften ska betala insamlingen. Det nuvarande systemet innebär att både kommunen, fastighetsägarna och medborgarna får betala det som producenterna har ansvar för, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

– Kommunerna är beredda att ta sitt ansvar för den samlade avfallshanteringen och att verka för en förbättrad samordning med producenterna. Vi behöver en bättre överenskommelse mellan dessa två parter. Målet är att samla in och återvinna 100 procent av förpackningarna. Vi är långt från detta mål och förhandlingsförslaget bidrar inte till att komma närmare målet. Därför säger vi nej till överenskommelsen, säger Acko Ankarberg.

För mer information:

Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, sektionschef Anne-Sofie Eriksson,
Tfn 08-452 78 63, Mobil 070-598 43 88, annsofie.eriksson@skl.se

Weine Wiqvist vd. Avfall Sverige Tfn 070-893 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Bakgrund:

Regeringen utsåg i höstas en förhandlare inom avfallsområdet för att få till stånd en samverkanslösning mellan främst producenterna och kommunerna, med fokus på insamling och återvinning av förpackningar och returpapper.

 Bakgrunden till uppdraget är mycket långdragna diskussioner som förts kring hanteringen av förpackningar och returpapper. Producentansvaret som infördes 1994 har ökat återvinningen, men samtidigt skapat viss oreda i insamlingsledet, eftersom flera olika huvudmän ska organisera infrastruktur för insamling från medborgarna. Kommunerna och producenterna har ofta olika syn på servicegrad och tillgänglighet och kommunerna får ta hand om avfall som producenterna inte samlar in.

 Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20