Klimatkommission Kronoberg för fram ett förslag på alternativ modell för att underlätta för småskalig produktion av el. I ett brev till näringsminister Annie Lööf föreslås en modell för nettoavräkning som skulle gynna både egna el-producenter och marknaden, samtidigt som de invändningar som förts fram som hinder för nettodebitering undviks.

Småskalig energiproduktion är en viktig del i en långsiktig strategi för förnyelsebar energi i Sverige, men idag är småskalig elproduktion inte lönsamt att satsa på för privatpersoner. Det förslag om nettodebitering av el som framlagts innebär att man får kvitta sin elproduktion mot det man förbrukar. Men det finns flera hinder för detta som visar en uppenbar risk att det helt avslås eller utformas så att det får begränsat värde för egenproducenterna och därmed inte nämnvärt förbättra deras situation. Det finns europeiska exempel på möjliga lösningar som skulle ge en bättre effekt.

I England ges ett årligt stöd baserat på vad anläggningen har producerat. Bidraget per kWh är differentierat och beroende på typ och storlek på anläggningen. I Danmark får privatpersoner förutom nettomätning också en skattereduktion genom att de kan skriva av sin investering i förnyelsebar elproduktion.

Parallellt med framtagning av en modell för nettoavräkning bör också ytterligare stöd utredas. Et sådant stöd skulle t.ex. kunna utformas som en utökning av investeringsstödet, en anpassning av elcertifikatsystemet till egenproducenter, möjlighet till avskrivning som i Danmark eller ett stöd baserat på årlig produktion som i Storbritannien

Långsiktigt talar mycket för att egenproducerad el kommer att bli konkurrenskraftig. Priserna på solceller har en klart fallande tendens och om små vindkraftverk tillverkas i volym kan de också förväntas falla i pris. Ökande elpris gör att värdet ökar på den egenproducerade elenergin. Ett riktat stöd till småskalig elproduktion skulle effektivt skynda på utvecklingen och finns idag i flera EU-länder t.ex. Tyskland, Storbritannien, Spanien. Försäljningen ökar snabbt till nytta både för de som investerar och de som utvecklar, tillverkar, säljer, installerar och underhåller anläggningar för småskalig elproduktion. I England uppskattas över 2000 arbetstillfälle ha skapats bara inom branschen småskalig vindkraft.

Skrivelsen till näringsministern är underskriven av Gunnar Nordmark, ordf. i Regionstyrelsen södra Småland och Klimatkommission Kronoberg samt Kristina Alsér, Landshövding Kronobergs län och medlem i Klimatkommission Kronoberg.

För mer information, kontakta Göran Gustavsson, Energikontor Sydost, tel.0709-21 60 54

eller Heidi Samuelsson, Regionförbundet Södra Småland, tel. 0733-47 79 25
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56

Lena Eckerberg

Utvecklingschef

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

0734-40 82 75