Nio av tio patienter är nöjda med den vård och stöd de fått från Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen. Det visar undersökningen nationell patientenkät som genomfördes i höstas på temat habilitering och hjälpmedel. Drygt 4 000 personer svarade på enkäten.

De flesta patienter upplever att de fått rätt insatser och ett gott bemötande. Västra Götalandsregionens resultat är bättre än det nationella genomsnittet i samtliga sju frågeområden och drygt 92 procent är nöjda med helhetsintrycket där områdena respekt och bemötande samt information och kunskap får allra högst betyg.

Enkätsvaren visar hur patienten upplevt att vården anpassat bemötande och information efter behov och förutsättningar. Till exempel att man fått svar på frågor på ett förståeligt sätt, att man fått information om behandling, medicinering, biverkningar och varningssignaler samt hur väl närstående involverats. 

  • Det är ett enastående resultat som till och med är bättre än vid förra enkätundersökningen. Jag är stolt över medarbetarna som presterat så bra trots rådande pandemi, säger Mikael Forslund, förvaltningschef för Habilitering & Hälsa. Nu har svaren analyserats och vi arbetar med det som kan förbättras och lär av varandra.

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer i alla åldrar som har en varaktig funktionsnedsättning som till exempel nedsatt förmåga att förstå omvärlden, kommunicera, se, höra eller röra sig.

Tolktjänster

För första gången har den nationella patientenkäten även genomförts bland personer som använt tolktjänster. VGR kan nu jämföra sig med åtta andra regioner i Sverige med samma uppdrag. 609 personer svarade på enkäten varav 102 i Västra Götaland. Enkätens frågor fanns på teckenspråk och skriven text och kunde besvaras både digitalt och i pappersformat. 

Svaren visar att 78 procent av användarna är nöjda med tolkverksamhetens service framför allt inom områdena respekt, bemötande, information och kunskap.

Habilitering & Hälsa erbjuder ett flertal tolktjänster för personer med nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet och personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk samt för alla de behöver kommunicera med.

- Vi är glada att även tolkverksamheten nu ingår i den nationella patientenkäten. Vi tar till oss enkätens resultat för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi har bland annat involverat brukarrådet för att få med användarnas perspektiv, säger Anne Granath, verksamhetschef för syn- och tolkverksamheten i Habilitering & Hälsa.

Om den nationella patientenkäten

Nationella patientenkäten genomförs regelbundet i hela landet på uppdrag av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Enkäten genomfördes i oktober-november 2020 och innehåller frågor som spänner över ett antal olika frågeområden som respekt och bemötande, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering samt helhetsintryck.

Kontakt:

Mikael Forslund, Förvaltningschef Habilitering & Hälsa mikael.forslund@vgregion.se 0705-918948
Anne Granath, Verksamhetschef Habilitering & Hälsa anne.granath@vgregion.se 0703-124490
Elin Granfors, Kommunikationschef Habilitering & Hälsa elin.granfors@vgregion.se 0700-824300
Lotta Helgesson, Projektledare Nationell Patientenkät eva-charlotta.helgesson@gregion.se 0730-589693

Mer information om nationella patientenkäten

 


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se