Region Skåne har höjt den kontanta ersättningen till äggdonatorer från 3000 kronor till 11000 kronor rapporterar Ekot idag. Som en följd av åtgärden är väntelistan för barnlösa par helt borta inom regionen.

Nästan hälften av alla njurtransplantationer som utförs i Sverige sker med en levande donator, oftast en nära släkting. Även goda vänner och i vissa sällsynta fall kan donatorn vara en obesläktad anonym givare. Donatorn ersätts för förlorad inkomst samt kostnader relaterade till donationen som kan verifieras med kvitton.  All övrig ersättning liknande den som Region Skåne tillämpar äggdonation är förbjudet enligt lagstiftningen. Det strider dessutom mot det EU-direktiv om mänskliga organ avsedda för transplantation som Sverige har antagit.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet säger att; ”den som ställer upp som levande njurdonator gör en fantastisk ojämförlig insats för en annan människa. Ända sedan den första njurtransplantationen utfördes 1964 råder det problem för levande donatorer att få den ersättning som
de är berättigade till.  Väntetiden för utbetalningar är ofta alldeles för lång. Många sjukvårdshuvudmän saknar både kunskap och rutiner att handlägga ärendena. Trots problemen att ersätta donatorerna
har Sverige den högsta andelen levande njurdonatorer i hela Europa”.

Njurförbundet och företrädare den medicinska professionen uppvaktade tillsammans Socialdepartementet för sex år sedan med en begäran om att det införs riktlinjer för hur ersättningen m.m. till levande donatorer ska handläggas hos sjukvårdshuvudmännen. Trots att Njurförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen vid ett flertal tillfällen har aktualiserat frågan har ännu inget hörts från Socialdepartementet.

Håkan Hedman undrar varför Göran Hägglund förhalar den här viktiga frågan som hans
departement har haft på sitt bord i sex år och tillägger att ”en liknande lösning som den Region Skåne
har utarbetat för äggdonatorer bör utredas för levande givare av organ”.

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller hakan.hedman@njurforbundet.se. www.njurforbundet.se

 Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401