Besökare i Sveriges nationalparker och naturum är nöjda med sitt besök. Det visar de undersökningar som Naturvårdsverket tillsammans med förvaltare och naturumpersonal har genomfört i nationalparker och naturum under sommaren 2019. Många som besöker våra nationalparker upplever dessutom att besöket ger dem mervärden i form av bättre hälsa och en klar majoritet av besökarna i naturum anser att besöket har gett dem ökad kunskap om naturen i området.

De allra flesta är nöjda med besöket

Undersökningen i Sveriges nationalparker visar att besökarna i mycket hög utsträckning är nöjda med sitt besök totalt sett. Hela 95 procent tycker att det var mycket bra.

- De allra flesta uppskattar sitt besök, tycker att nationalparken uppfyller behoven av naturupplevelser och att det är en unik plats. Dessa faktorer har en hög positiv inverkan på hur nöjda besökarna är som helhet, säger Maano Aunapuu, chef på områdesskyddsenheten.

De värdeord som i högst grad förknippas med besöket i en nationalpark är naturupplevelse, välkomnande, kvalitet och berikande upplevelse.

Även naturums besökare har generellt sett en mycket positiv uppfattning om besöket, 92 procent är som helhet nöjda. De är även mycket nöjda med naturstigarna, barnaktiviteterna samt utställningens kunskapsnivå, ämne och teman.

Nationalparker ger mervärden i form av bättre hälsa

Naturen är det främsta skälet till att besökarna åker till en nationalpark. Det är även relativt många som åker dit för att få avkoppling, frisk luft och motion. Många anger även att besöket i nationalparken har gett dem mervärden som är viktiga för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa.

- Mer än tre av fyra tycker att deras psykiska välbefinnande ökade efter besöket. Resultaten om upplevd hälsa har ökat tydligt sedan den förra undersökningen 2014 för samtliga tre hälsofaktorer, säger Camilla Näsström, handläggare på Områdesskyddsenheten.

Naturum ökar besökares kunskaper

84 procent av besökarna i naturum anser att utställningen, informationen och naturvägledningen har gett dem ökad kunskap om naturen i området.

- Att besökarna säger att de får mer kunskap ser vi som ett mått på att vi lyckas. Detta eftersom ett viktigt syfte med verksamheten är att naturum ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden, säger Anna Grundén, samordnare för naturum.

Fakta om Sveriges nationalparker och naturum

Sverige har 30 nationalparker som alla är unika områden som anses vara särskilt viktiga att skydda och bevara. Nationalparkerna hade 2,7 miljoner besök 2018. Det finns 33 naturum i Sverige. Naturum fungerar som porten till naturen och hade 2018 1,8 miljoner besök.

Läs mer


Camilla Näsström, handläggare Områdesskyddsenheten, 010-698 14 93, camilla.nasström@naturvardsverket.se

Anna Grundén, samordnare naturum, 010- 968 12 48, anna.grunden@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63