Lämna bra begagnade möbler, prylar och annat till återanvändning istället för att slänga allt i avfallscontainern. Det lönar sig för miljön, visar färska siffror från en undersökning i Göteborg.

I Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg får besökare till återvinningscentralen först träffa personal som hjälper till att hitta saker i avfallslasten som inte behöver slängas, utan går att återanvända. Under en period har alla dessa saker vägts, och vikten har jämförts med totalmängden avfall som slängs på återvinningscentralen.

Genom detta aktiva sätt för ökad återanvändning kan man undvika 360 ton avfall per år. Det ger en miljövinst som motsvarar koldioxidutsläpp från 450 bilar som var och en kör 1 500 mil.

Kretsloppskontoret Göteborgs Stad, som äger och driver Kretsloppsparken Alelyckan, har i samarbete med branschorganisationen Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet tagit initiativet till undersökningen. Den vetenskapliga utvärderingen har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Flera butiker

I Kretsloppsparken finns butiker som säljer begagnat byggmaterial, möbler, kläder och andra second-hand varor.

– Vi tar emot cirka 500 ton om året i mottagningsstationen. Av detta säljer vi nästan 75 procent i butikerna, säger Pål Mårtensson som är samordnare på kretsloppskontoret. Många besökare väljer att åka just till Kretsloppsparken, för då vet de att sakerna har chansen att komma till nytta igen.

– Den stora besparingen ligger i att man slipper producera nya varor när gamla används återigen. De viktigaste varorna att återanvända är elektronik och kläder som båda har stor miljöpåverkan i tillverkningsledet, säger Maria Ljunggren Söderman, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– I Sverige är vi väldigt duktiga på att återvinna vårt avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef för Avfall Sverige. 98,6 procent av hushållsavfallet återvinns som material eller energi. Nu behöver vi lägga kraften på att minska mängden avfall. Det är helt i linje med den avfallshierarki som finns i EU:s ramdirektiv för avfall, och där återanvändning är ett av de högsta trappstegen som vi ska sträva efter att uppnå.

/Faktaruta 1/

IVL Svenska Miljöinstitutet har också gjort en bedömning av hur stora miljövinster man skulle kunna åstadkomma ifall samtliga återvinningscentraler i landet skulle göras om till kretsloppsparker liknande den i Göteborg. Då skulle avfallet kunna minskas med nära 80 000 ton om året. Det skulle betyda en reduktion med 300 000 ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar årsutsläppet från 100 000 bilar. Dessutom skulle energi sparas, ungefär lika mycket som går åt för att värma upp en större svensk stad.

/Faktaruta 2/

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner och kommunbolag men också privata företag. Organisationen representerar därmed 99 % av Sveriges befolkning.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Kretsloppskontoret är en kommunal förvaltning som ansvarar för vatten-, avlopps- och avfallsfrågor i Göteborgs Stad. Förvaltningen har ansvar för den långsiktiga planeringen, tar fram förslag till vatten-, avlopps- och avfallstaxor och har miljöansvar för nedlagda deponier på kommunens mark. Kontoret informerar också göteborgarna om avfall, vatten och avlopp.

Frågor om rapporten besvaras av:

David Palm, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 031-725 62 85, david.palm@ivl.se

Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 031-725 62 67, maria.soderman@ivl.se

För övriga frågor kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, tel. 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Kretsloppskontoret Göteborgs Stad

Pål Mårtensson, tel. 0706-10 04 49, pal.martensson@kretslopp.goteborg.se

Tom Blomqvist, tel. 031-368 27 11, tom.blomqvist@kretslopp.goteborg.se

För att hitta projektrapporten kan du också gå in på någon av följande hemsidor:

www.avfallsverige.se Rapport U2011:02: Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan

www.ivl.se B-1958: Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20