Katarina Luhr och Victoria Johansson Fotograf/Källa: Miljöpartiet

Just nu påbörjas arbete i Brunnsviken för att förbättra vikens ekologiska status, vilket innebär att den ska bli en bättre livsmiljö för växter och djur. Brunnsviken lider idag bland annat av övergödning som har lett till utbredd bottendöd. Åtgärden som just nu genomförs är en metod där man tillför en aluminiumlösning för att binda övergödande ämnen såsom fosfor till botten.

Ansvaret för Brunnsviken delas av Stockholm, Solna och Sundbyberg.

År 2015 antog Stockholm stads kommunfullmäktige ”Handlingsplan för god vattenstatus”. Som ett led i det arbetet ska platsspecifika lokala åtgärdsplaner tas fram för alla Stockholms 23 sjöar och vattendrag. I arbetet med Brunnsviken har miljöförvaltningen konstaterat att halterna av näringsämnena fosfor och kväve är höga i Brunnsvikens vatten och koncentrationerna av flera miljögifter är kraftigt förhöjda i både vatten, sediment och i fisk.

- Det är otroligt glädjande att vi nu kan gå framåt med en åtgärd som kommer göra stor skillnad för Brunnsviken. Förhoppningsvis kommer vi snart att se ett nytt rikt växt- och djurliv i en havsvik som idag räknas som delvis död, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

- Att vi samarbetar över kommungränserna för Brunnsvikens vattenkvalitet är helt avgörande. I Solna pågår just nu arbete med flera dagvattendammar som ska rena vattnet innan det når vår gemensamma vik, något som kompletterar den insats som Stockholm nu gör, säger Victoria Johansson (MP), kommunalråd och miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande i Solna stad.

Senast år 2027 ska miljökvalitetsnormerna för god vattenstatus vara uppnådda, och den främsta åtgärden för Brunnsviken är att åtgärda bottens läckage av fosfor samtidigt som en god dagvattenhantering behövs för att stoppa tillförsel av nya miljögifter.

Med hjälp av aluminiumfällningen av fosfor i Brunnsviken får man på kort tid lägre fosforhalter, minskad algblomning och åtgärden ger även en synlig effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup vilket kommer gynna livet i viken.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Elisabeth Ekstrand, pressekreterare Katarina Luhr, 0791-229602 eller elisabeth.ekstrand@stockholm.se
Rasmus Sandsten, presschef Solna Stad, 08-746 19 85 eller Rasmus.Sandsten@solna.se

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02