Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. – Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.


Lagen är en av flera åtgärder som riksdagen har beslutat om för att kraftigt minska antalet asyl­sökande.

Rätten till asyl i Sverige kommer att vara intakt även under de år som den tidsbegränsade lagen är i kraft, men förutsättningarna förändras för de som beviljas tillstånd. Det blir flera stora skillnader jämfört med tidigare, framför allt:

Huvudregeln blir tidsbegränsade uppehållstillstånd – inte permanenta. Tre år för de som får flykting­status och 13 månader för de som klassas som alternativt skyddsbehövande. Möjligheterna att få tillstånd som övrigt skyddsbehövande, en kategori som finns enbart i den svenska lagstiftningen, tas bort under tiden lagen är i kraft.

Det blir svårare att förenas med sina anhöriga. Personer som får flyktingstatus, det vill säga ett treårigt tillstånd, kommer att ha rätt att återförenas med sin kärnfamilj. De som bedöms som alternativt skyddsbehövande (13 månaders tillstånd) får mycket begränsade möjligheter till familjeåterförening. Om de ansökte om asyl senast den 24 november, då regeringen presenterade lagförslaget, har de dock rätt till familjeåterförening. Det är de personer som ansökte om asyl efter den 24 november som endast i undantagsfall får rätt till familjeåterförening.

Försörjningskravet skärps. Alla personer* som vill ha hit sina anhöriga måste kunna försörja både sig själva och de anhöriga samt ha en bostad. Flyktingar vars familj ansöker om familjeåterförening inom tre månader är undantagna från detta krav.

Mycket svårt att få uppehållstillstånd på grund av andra skäl än skydd. Bestämmelserna om synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är borttagna. Det är endast om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka tillstånd som ett uppehållstillstånd kan beviljas av andra skäl än skydd.

Arbete kan ge permanent uppehållstillstånd när ett tidsbegränsat tillstånd löper ut. När det tidsbegränsade tillståndet löper ut kan personer som har ett arbete eller driver en verksamhet som gör att de kan försörja sig få permanent uppehållstillstånd. Då räcker det med att de kan försörja sig, de behöver inte vara klassade som flyktingar.


* Kravet gäller även svenska medborgare och personer som bott i Sverige en lång tid.


Mer information

Migrationsverket har många webbsidor med mer information om den tidsbegränsade lagen. Dessutom finns det information för sökande på Migrationsverkets externwebb. Tidigare information har uppdaterats för att stämma överens med den nya lagen och finns numera på 20 språk. Gå in under rubrikerna Skydd och asyl och Flytta till någon i Sverige. Informationen innehåller bland annat svar på vanliga frågor.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.