Nu översätts EUPATI - en verktygslåda för ökad patientdelaktighet

FLER PATIENTER BLIR DELAKTIGA I UTVECKLINGEN AV LÄKEMEDEL OCH BEHANDLING GENOM EUPATI Hur kan du som patient bli mer delaktig i utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar? Och hur får vi till ett fungerande liv när sjukvården diagnosticerat och behandlat klart? Swelife finansierar nu en översättning av ett verktyg, EUPATI toolbox, som stärker patientmedverkan.

Allt fler människor blir kroniker. Efter avslutad behandling inom sjukvården gäller det att komma tillbaka, fungera väl och vara en aktiv del av samhället igen. Man är inte längre ”den sjuka” utan en individ som också har en kronisk sjukdom. EU-projektet EUPATI verkar för att patienter ska bli mer delaktiga inom utvecklingen av läkemedel, medicinsk teknik och behandlingsmetoder, så att patienternas erfarenheter tas tillvara.

Webbaserad utbildning

EUPATI står för The European Patients’ Academy, den europeiska patientakademin. Det handlar inte om fördjupningar i enskilda diagnoser, utan om en förståelse av hur själva processen att utveckla vård och behandling fungerar. Det är en webbaserad utbildning för patienter som vill förstå och bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder och läkemedel. Utbildningen bidrar också till att förbättra tillgängligheten av objektiv, pålitlig och patientanpassad information. En verktygslåda med videor och texter med information om läkemedels- och behandlingsutveckling har också tagits fram.

När man gått igenom utbildningen – som tar fjorton månader – blir man en Patient Advocate. På ett nationellt plan finns EUPATI National Platforms som ska hjälpa sjukvård och läkemedelsindustri med ett starkare patientperspektiv.

Anpassas till svenska förhållanden

EUPATI toolbox finns tillgänglig på tolv europeiska språk. Nu har Swelife anslagit medel för att översätta verktygslådan till svenska, så att materialet blir anpassat för svenska förhållanden, med hänvisningar till svenska lagar och regler. Projektledare för satsningen är Lars Winborg, kanslichef på Funktionsrätt Jönköpings län, och det finns en svensk arbetsgrupp.

Under hösten 2018 översätts materialet till svenska, och sedan kommer översättningen att granskas så att informationen är begriplig och motiverande för svenska patienter.

– Sedan gäller det att organisera och göra patienterna delaktiga och se till att de får inflytande, säger Lars Winborg. Det är det stora jobbet. Men här har ju Sverige ett bättre utgångsläge än många andra länder, eftersom vi har välorganiserade patientföreningar. Så det finns goda förutsättningar att det här projektet blir väl förankrat.Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.


Kontakt


Karin LILJA

kommunikationsstrateg

karin.lilja@swelife.se

+46 725-541 634