Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträsk på norra Gotland. Efter en gemensam förstudie ser Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området är goda och därför startar nu förberedelserna. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Värdefulla naturområden och alla dess arter skyddas från att förstöras eller försvinna. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

– Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker – nu och i framtiden. Nationalparker är viktiga besöksmål som kan bidra till att öka förståelsen för varför det är viktigt att skydda och bevara värdefull natur. Nationalparker är även betydelsefulla för den ökande naturturismen som kan bidra till regional tillväxt och lokala arbetstillfällen, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Unika naturvärden kan skyddas och bevaras

I Bästeträskområdet finns naturvärden som är unika och skyddsvärda. Området består av stora ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex, skogar, sjöar och marina områden med rik biologisk mångfald, bland annat många rödlistade arter. Området är det främsta i sitt slag i Sverige.

Samverkan och delaktighet avgörande

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland har under 2016–2018 arbetat med en förstudie om förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området.

– Arbetet med förstudien har varit positivt och fortsatt samverkan i samma goda anda är avgörande för projektet. För att skapa ett väl förankrat förslag till nationalpark är det även viktigt att de som bor vid och är verksamma i området får möjlighet att vara delaktiga i arbetet, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Det händer nu

Efter sommaren inleds arbetet med att bilda en nationalpark i Bästeträskområdet. Arbetet kommer att ske i form av ett projekt i samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I arbetet med att bilda en nationalpark ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare i form av vandringsleder samt entréer och anläggningar för friluftslivet. Arbetet kommer att ta flera år.

Sveriges nationalparker

Sveriges 30 nationalparker representerar en storslagen helhet av olika landskapstyper och upplevelser. Här finns lummiga bokskogar, mäktiga fjäll, myllrande korallrev, böljande sanddyner, trolska skogar och mycket mer. Nationalparker bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten. Nationalparkerna är vårt gemensamma arv som ska tas om hand på bästa sätt för oss och för kommande generationer.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:

Björn Risinger, generaldirektör, 010-698 13 53, bjorn.risinger@naturvardsverket.se

Maano Aunapuu, chef Områdesskyddsenheten, 010-698 13 75, maano.aunapuu@naturvardsverket.se

Gisela Norberg, handläggare på Områdesskyddsenheten, 010-698 15 14 gisela.norberg@naturvardsverket.se

Anna Josephsen, presskontakt, 010-698 13 00,  073-303 63 94, anna.josephsen@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63