Migrationsverket vill öppna tre nya boenden avsedda för asylsökande som har särskilda och individuella behov av extra trygghet i boendet.– De nya boendena ska ge myndighetens medarbetare ett ökat handlingsutrymme när asylsökande utsätts eller riskerar att utsättas för till exempel trakasserier, säger Joakim Selén, expert vid Migrationsverket.

Migrationsverket har enligt lag ansvar för att asylsökande under sin väntan på beslut erbjuds ett tryggt boende. För att bättre möta det ansvaret pågår nu ett arbete med att inrätta tre nya boenden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö.

De tre kommunerna har valts då det där bedöms finnas störst tillgång till olika former av socialt stöd eller samhällsstöd som asylsökande med särskilda behov kan väntas behöva.

”Individuellt behov”
Det kan handla om asylsökande som tillhör etniska minoriteter, tortyrutsatta personer eller hbtq-personer samt att de har ett individuellt behov av extra trygghet i boendet. Men utsatthet hänger inte nödvändigtvis ihop med grupptillhörighet, menar Joakim Selén.

– Att tillhöra en särskilt utsatt grupp räcker i normalfallet inte för att komma ifråga för de nya boendena. Hur man som person påverkas av sin omgivning är individuellt. Därför måste behoven bedömas individuellt och inte utifrån främst grupptillhörigheten, säger han.

Ytterligare ett verktyg
De nya boendena ska ge verkets medarbetare ytterligare verktyg för att kunna säkerställa alla asylsökandes trygghet.

– Vi kan redan i dag sätta in olika åtgärder om vi bedömer att det behövs. Det kan vara samtal eller flytt av personer som inte respekterar lagar och regler. Polisanmälan är också ett verktyg som vi kan använda. Vi ska också komma ihåg att vi redan i dag har möjlighet att erbjuda skyddat boende till personer som är i starkt behov av skydd under sin väntan på asylbeslut. De nya boendena som vi nu planerar blir alltså ytterligare ett alternativ, säger Joakim Selén.

Minst 45 platser
Tanken är att den asylsökande redan vid asylansökan ska få frågan om hen är i behov av extra boendetrygghet. Den asylsökande ska sedan under asylprocessen löpande få frågan igen.

Planen är att vardera boende får minst 15 platser, dvs. totalt minst 45 platser. Målssättningen är att platserna ska börja bli tillgängliga i höst och vara helt utbyggda innan årsskiftet. Verkets samtliga mottagningsenheter runt om i Sverige ska kunna placera asylsökande i de nya boendena.

– Utvärderingar får sedan visa om antalet platser räcker. Visar det sig att behovet blir större får vi skaffa oss fler platser, säger Joakim Selén.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.