Omslag Så är det inte hos er Fotograf/Källa: Anna Larsson

Att kyrkan har tagit till sig organisationsteorier hämtade från näringslivet utan en tillräcklig teologisk reflektion riskerar göra att kyrkan förlorar sin identitet. I den aktuella boken Så är det inte hos er fördjupar åtta forskare vad det andliga ledarskapet innebär.

Att vägledas mer av det synliga resultatet än av andra typer av principer kan leda till att man i kyrkan ursäktar dålig teologi eller dåliga ledare med att de samlar ändå folk. Så var det i Knutby, att församlingen fördubblade sitt medlemstal gav dem en känsla av att de var på rätt väg.”

                                                                                       Joel Halldorf, en av redaktörerna

Ledarskap ligger i tiden. Men vad är egentligen ett gott ledarskap? Kyrkan har en lång tradition av reflektion över ledarskap. Men i vår tid har teologerna varit tysta om detta – vilket riskerar att nya ledarskapsmetoder kolliderar med kyrkors och församlingars självförståelse och uppdrag.

– Under prästutbildningen finns det egentligen ingen litteratur om ledarskap och teologi. Man rustas inte från grunden i att tänka teologiskt kring ledarskap inom kyrkan, säger Erik Sidenvall, stiftslektor i Växjö stift och en av redaktörerna för den nya antologin Så är det inte hos er – kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas tid.

Det finns en brist på akademisk litteratur om det andliga ledarskapet. Därför är den här boken – där forskare teologiskt resonerar, problematiserar och vägleder kring vad det innebär att leda inom kyrkan – både unik och viktig.

– Ett andligt ledarskap är framför allt att kunna göra teologiska tolkningar i tiden: "Hur är vi kyrka i vår tid?" Genom vår bok hoppas vi kunna uppmuntra ledare att våga leda som teologer, säger Erik Sidenvall.

Flera av texterna uppmärksammar hur idéer hämtade från offentlig sektor har påverkat synen på ledarskap i kyrkorna. Andra tar upp hur ledare kan hantera den radikala energin från flankerna, hur innehållet i de vigda tjänsterna har förändrats och vilket ledarskap som behövs för att kyrkorna ska bli en samhällsaktör. Om betydelsen av ett tjänande, teologiskt och tolkande ledarskap – samt vikten av att ge plats för entreprenörskap.

Medverkande: Sofia Camnerin (förord), Thomas Ekstrand, Sune Fahlgren, Johanna Gustafsson-Lundberg, Patrik Hagman, Joel Halldorf, Jonas Ideström, Karin Johannesson, Åsa Nyström (efterord) och Erik Sidenvall.

Boken är en del av bokserien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Produktinformation

Titel: Så är det inte hos er. Kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld

Förlag: Verbum AB

Omslag: Anna Larsson

Foto: Magnus Aronson

Sättning: Aina Larsson/Sättaren

ISBN: 978-91-526-3838-5

Pris från: 269 kr/st

Utgivning: September (tillgänglig för förhandsbeställning på verbum.se idag)

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28