Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag om en ny modell för ekonomiskt stöd till de 20 folkhögskolor som är verksamma i regionen. Reformen införs 2014 och kulturnämnden hoppas med beslutet få större tydlighet, högre kvalitet och starkare folkbildning.

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen inledde redan 2011 arbetet med att se över modellen för ersättning till folkhögskolorna och efter dialog med både de regionägda- och rörelsedrivna skolorna presenterar nämnden nu en reform som innebär ett regionbidrag huvudsakligen baserat antal genomförda deltagarveckor.

Det nya stödet ser likadant ut för både de regionägda- och rörelsedrivna skolorna, men kompletteras av ett huvudmannabidrag till de regionägda, delvis för att kompensera de ökade kostnader för lokaler och förvaltning som det innebär att ha regionen som huvudman.

Vad är förklaringen till att kulturnämnden anser att en ny modell är nödvändig?

- Vårt stöd har varit för inkonsekvent, otydligt och utan klara politiska intentioner. Exempelvis har stödet till en del folkhögskolor i Västra Götaland varit lägre än till skolor utanför regionen. Idag finns det en tendens att projektifiera offentligt stöd, men där vill vi gå i motsatt riktning. Vi vill ge ett generöst bidrag till folkhögskolornas folkbildningsverksamhet och det är viktigt att det stödet är generellt och baserat på Folkbildningsrådets godkända definition av vad som faktiskt är folkbildning, säger Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Bort med ersättningstaket
Enligt den tidigare modellen för regionbidrag har endast de rörelsedrivna folkhögskolorna fått ersättning baserat på volym. De regionägda har istället fått fasta summor som utgått från ett ingångsvärde som beräknades vid regionens bildande och som räknats upp var tredje år. Detta stöd har varit styrt genom uppdragsskrivningar från kulturnämnden.

Då det volymbaserade stödet till rörelsefolkhögskolorna dessutom haft ett tak, har det verkat begränsande och dessutom lett till det motsägelsefulla i att dessa skolor tjänat mindre pengar på deltagare från Västra Götaland, än de som kommer utifrån. Nu tas detta tak bort. Sammantaget innebär den nya modellen att fördelningen av stöd till regionägda- och rörelsedrivna folkhögskolor blir jämbördigare.

Utrymme för politisk vilja
Det huvudmannabidrag som de sju regionägda folkhögskolorna får täcker 50 procent av hyreskostnaderna, delar av förvaltningskostnaderna och sist, men inte minst, bidrag för att genomföra politiskt beslutade insatser.
Det kan exempelvis röra sig om insatser för en väl sammanhållen region, mångfald eller estetiska utbildningar.

Vad kommer den nya modellen få för konsekvenser för folkhögskolorna i Västra Götaland?

- Vårt främsta syfte med den här reformen är att stärka folkbildningen i Västra Götaland. Vi vill att folkhögskolorna ska jobba med att minska utbildningsklyftorna och stödja människor i att ta ett större ansvar för sina liv och för samhällsutvecklingen. Även rörelseknuten verksamhet och arbete med föreningslivet och civilsamhället är viktigt. Därför ger vi ett stöd även för korta kurser. Vår förhoppning är att lärartätheten och kvalitén på skolorna ökar. Det finns ett stort behov av att stärka folkhögskolor som inte har resursstarka huvudmän. När det gäller de regionägda folkhögskolorna så tror vi att det finns en hel del att spara på exempelvis administration och lokalkostnader, säger Alex Bergström.

Under 2013 kommer Västra Götalandsregionens kulturnämnd att utarbeta en folkbildningspolitisk viljeinriktning, som genom reformen alltså får en uppdaterad och mer balanserad stödmodell.  

- Min förhoppning är att Västra Götaland inte bara blir bäst i Sverige på folkbildning, för det tror jag vi är, utan bäst i världen.
Folkbildningen behövs nu mer än någonsin. Jag tror att vi genom detta samlade grepp visar att Västra Götalandsregionen har höga ambitioner och att vi också ger ett generöst stöd. För att bli bäst i världen behöver vi även få kommunerna med på banan, där är vi ivriga att undersöka nya samverkansformer, säger Alex Bergström.

För ett snabbprotokoll med information om övriga ärenden på kulturnämndens sammanträde, se relaterat dokument. Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se