Omställningen till fossilfritt bränsle är en stor utmaning, inte minst på kommunnivå. Nu har projektet Fossilfria transporter i norr i samarbete med LTU, Luleå tekniska universitet, tagit fram en energisystemmodell som ska hjälpa kommunerna att välja rätt sätt för att sänka koldioxidutsläppen.

I veckan ska kommunerna i Västerbotten delta i workshopar för att lära sig att använda den nya energisystemmodellen Times. Modellen är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbottens projekt Fossilfria transporter i norr, Energikontor norr och Luleå tekniska universitet.

Times kan enklast beskrivas som en modell som sätter upp ett antal framtidsscenarier över energianvändning och utsläpp från transportsektorn i Västerbotten. Scenarierna omfattar både väg- och bantrafik, och de sträcker sig ända till 2050 för att visa på vikten av åtgärder som ”leder rätt” på längre sikt – alltså bestående utsläppsminskningar som bidrar till klimatneutralitet år 2045.

Det är Jonas Forsberg och Anna Krook Riekkola, forskare vid LTU, som tagit fram scenarierna för både Västerbotten som helhet och för varje enskild kommun i länet. Syftet med modellen är att ge kommunerna ny kunskap om möjliga åtgärder och vilka effekter som åtgärderna kan ge i varje enskild kommun.  

Det är bara tio år kvar till 2030 – året då utsläppen ska ha minskat 70 procent jämfört med 2010. Scenarierna illustrerar att det är tekniskt möjligt att nå omfattande utsläppsminskningar, men det förutsätter omedelbara satsningar som drar åt samma håll, på alla nivåer och i alla delar av samhället. I detta spelar kommunernas agerande en stor roll - exempelvis genom en väl fungerande kollektivtrafik, främjande av gång och cykling, samt stöttning av önskvärda beteenden genom det lokala planmonopolet.

Media inbjuds till att vara med under öppningsanförandet vid alla tre workshopar med kommunerna under måndag den 16 november och tisdag den 17 november. För mer information och tider, kontakta Johan Edqvist, projektledare på Fossilfria transporter i norr på 072-220 68 75.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41