Den politiska överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga lagen leder till minskad osäkerhet kring antalet asylsökande. Det skriver M Migrationsverket i sin februariprognos. – Utöver det har vi samtidigt en positiv utveckling för handläggningstiderna. Nu är det viktigt, inte minst för de sökande, att vi framöver har resurser att hålla i den utvecklingen, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Jämfört med prognosen i november anpassas februariprognosen till att den tillfälliga lagen förlängs, med vissa justeringar. Det innebär att antalet asylsökande väntas vara fortsatt stabilt. Detta hänger samman med att tidsbegränsade uppehållstillstånd även i fortsättningen ska vara huvudregel i Sverige. 2018 sökte 21 500 personer asyl i Sverige.

– I prognosen räknar vi nu med cirka 21 000 asylsökande 2019 och 22 000 nästa år, säger Henrik Holmer.

I novemberprognosen var motsvarande siffror 26 000 för 2019 respektive 33 000 för 2020.

Den politiska överenskommelsen betyder också att personer som är alternativt skyddsbehövande ska ges samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Migrationsverket bedömer att det medför fler anknytningsärenden jämfört med om den tillfälliga lagen skulle ha förlängts i sin nuvarande form, men färre anknytningsärenden jämfört med prognosen i november.

– Migrationsverket har i tidigare prognoser räknat med att den tillfälliga lagen inte skulle förlängas. Det skulle ha lett till en ökning av anknytningsärenden kopplade till fler grupper än alternativt skyddsbehövande, säger Henrik Holmer.

Kortare handläggningstider

Februariprognosen konstaterar vidare att verket fortsätter sin anpassning av verksamheten till en mindre budget de närmaste åren. Myndigheten har under fjolåret minskat antal medarbetare från cirka 8 000 till drygt 6 000 och även i år fortsätter neddragningen, om än i lägre takt.

Samtidigt som neddragningar gjorts 2018 har handläggningstiderna generellt sett hittills kunnat kortas.

– Vi är särskilt glada över att vi har kunnat genomföra flera åtgärder som gett positiv effekt på den genomsnittliga handläggningstiden av arbetstillståndsärenden, säger Henrik Holmer.

Även för asylärenden har utvecklingen varit positiv sedan 2015. Antalet öppna ärenden har minskat drastiskt och verket genomför nu ytterligare förbättringar för att öka effektiviteten.

För medborgarskapsärenden ser Migrationsverket däremot att antalet öppna ärenden kommer att öka framöver. En viktig orsak som prognosen pekar på är den nya förvaltningslagen som trädde i kraft i somras. Den innebär att en sökande efter en viss tid kan begära att ett ärende ska avgöras. Dessa ansökningar ska i sin tur handläggas och bedömas av myndigheten, vilket i sig tar resurser i anspråk.

Vill inte bryta trenden

Totalt sett har verket befunnit sig i en positiv utvecklingsperiod som dock riskerar att brytas om myndigheten inte får extra resurser under 2020 och 2021, enligt prognosen.

– Vi befinner oss i en brytpunkt nu. Kombinationen av ännu lägre anslag 2020 och 2021 och antalet nya ärenden gör att vi inte kommer att nå de handläggningstider som lagar och förordningar säger, såvida myndigheten inte får extra resurser. Utan extra medel visar prognosen att handläggningstiderna kommer att öka, säger Henrik Holmer.

Februariprognosen pekar på att det behövs cirka 375 miljoner kronor extra på förvaltningsanslaget till och med 2021 för att handläggningstiderna ska hålla sig inom de tidsramar som lagar och förordningar pekar på. Därefter minskar återigen behovet, enligt prognosen.

– Förhållandevis lite extrapengar för 2020 och 2021 ger en stor vinst för de sökande. Att hålla nere handläggningstiderna minskar också risken för akuta och dyra insatser i ett senare skede, säger Henrik Holmer.

Domstolsverket

En viktig punkt i prognosen handlar om det sänkta anslaget till Domstolsverket och migrationsdomstolarna. Enligt Migrationsverket leder minskningen av Domstolsverkets anslag till att asylsökande måste vara inskrivna längre tid i Migrationsverkets mottagningssystem i väntan på att migrationsdomstolarna ska hinna avgöra deras ärenden. Det innebär ökade kostnader för Migrationsverket.

– Kostnadsökningen för Migrationsverket överskrider kraftigt kostnadsminskningen för Domstolsverket. Samhällsekonomiskt blir anslagsminskningen för domstolsverket därför en förlust, säger Henrik Holmer.

 

Läs prognosen i sin helhet.

Frågor och svar om prognosen (längst ner).

 

Februariprognosen 2019 i siffror

Tillståndsärenden

Asyl 2019

Omkring 21 000 ärenden vänta inkomma, varav cirka 1000 är ensamkommande barn.

Omkring 37 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav cirka 22 000 förstagångsärenden.

Arbetstillstånd 2019

Omkring 73 000 ärenden väntas inkomma, varav cirka 48 000 förstagångsärenden.

Omkring 74 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav cirka 50 000 förstagångsärenden.

Studier 2019

Omkring 25 000 ärenden väntas inkomma, varav cirka 18 000 förstagångsärenden.

Omkring 25 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav cirka 19 000 förstagångsärenden.

Anknytning (asyl och övriga tillståndsärenden) 2019

Omkring 56 000 ärenden väntas inkomma, varav cirka 44 000 förstagångsärenden.

Omkring 60 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav cirka 49 000 förstagångsärenden.

Medborgarskap 2019

Omkring 104 000 ärenden väntas inkomma.

Omkring 81 000 beräknas bli avgjorda.

Mottagning och återvändande

Kommunmottagning (bosättning) 2019

Cirka 26 000 nyanlända med uppehållstillstånd beräknas bosätta sig i kommunerna i år.

Cirka 10 000 är anhöriga som sökt på anknytning.

5 000 är kvotflyktingar.

Återvändandeärenden (asyl) 2019

Omkring 21 000 återvändandeärenden beräknas bli avgjorda varav cirka 6 000 bedöms lämna landet självmant med hjälp av Migrationsverket efter avslag på asylansökan. Cirka 3 000 bedöms lämnas över till polisen för att verkställas med tvång och cirka 11 000 bedöms vara avvikna eller efterlysta.

Verkställighetshinder 2019

Omkring 11 000 ansökningar om verkställighetshinder väntas inkomma och cirka 13 000 bedöms bli avgjorda under året.

Inskrivna i mottagningssystemet 2019

Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms fortsatt att minska i år från cirka 52 600 vid årets början till omkring 46 000 vid året slut, varav cirka 19 000 i Migrationsverkets boenden. Antalet inskrivna ensamkommande barn under 18 år bedöms fortsätta minska från cirka 1 200 vid årets början till omkring 700 vid årets slut.

Prognosen om Brexit:

En osäkerhetsfaktor för Migrationsverkets verksamhet är Brexit. Det är fortfarande oklart om Storbritanniens utträde ur EU ska ske med eller utan avtal, det vill säga mjuk eller hård Brexit. Till februariprognosen fogar Migrationsverket därför en separat analys som utgår från en hård Brexit.

Analysen pekar på vilka resursbehov verket i så fall ser, och hur handläggningen av ärenden som rör britter i Sverige påverkar den övriga verksamheten. Migrationsverket har också i ett tidigare remissvar till regeringen lämnat synpunkter och konsekvensbeskrivningar på en hård Brexit.

Läs remissvaret här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.