En ny rapport från Barnhälsovården i Stockholms län visar att hälsan hos barn 0-5 år går att koppla till familjens köpkraft. I socioekonomiskt svaga områden utsätts mer än var tredje barn för cigarettrök redan från födseln. Bland 3-åringarna har en av fem karies och barn med fetma är upp till sju gånger vanligare, enligt data från länets barnavårdscentraler.

– Det är oroande att barnens hälsa skiljer sig åt så mycket mellan olika områden, säger Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholm län vid Södersjukhuset. Barnhälsovården utgör en viktig plattform i det förebyggande arbetet med att utjämna hälsoskillnader i tidig ålder.

Barnhälsovårdens årliga rapporter visar sedan tidigare att förutsättningarna för förskolebarnens hälsa varierar inom Stockholms län. I rapporten Barns ojämlika förutsättningar för en god hälsa i Stockholms län - Barnavårdscentralens möjligheter till att minska skillnader speglas för första gången barns ojämlika hälsa på BVC-nivå, till skillnad från årsrapporten som presenterar data på kommun och stadsdelsnämndsnivå.

Sammanställningen är unik eftersom den speglar barns förutsättningar till hälsa relaterad till barnfamiljers köpkraft. Hälsodata från 2015-2016 har samlats in av länets cirka 500 BVC-sjuksköterskor vid 123 barnavårdscentraler och av tandvårdsenheten i Stockholms läns landsting.

Rapporten visar att:

• Andelen barn som ammas efter 4 månader, förekomsten av fetma och karies samt andelen barn som utsätts för tobaksrök är nära förknippade med barnfamiljer med låg köpkraft, det vill säga uppvisar en socioekonomisk gradient.

• Andelen spädbarn (0-4 veckor) som utsätts för tobaksrök i hemmet varierar kraftigt, 0 %- 37 %.

• Andelen treåringar med karies uppnår till nästan en femtedel av alla barn i ett BVC-område.

• Andelen fyraåringar som har fetma är sju (7) gånger vanligare i vissa BVC-områden.

Variationen i vaccination mot kikhosta (85%-100%) är dock mer jämnt fördelad över hela länet och har ingen tydlig koppling till köpkraft.

– Vi ser det som ett kvitto på att Barnhälsovårdens har de förutsättningar som krävs för att nå ut till alla barn i länet. Med riktade insatser som till exempel utökat föräldrastöd från barnets tidiga ålder kan vi utjämna skillnaderna ytterligare, säger Sahar Nejat.


Ladda ned rapporten: http://bit.ly/2hbRVI2


För mer information:
Presstjänsten Södersjukhuset, 070-484 1076, press.sodersjukhuset@sll.se

 Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)