Bland välutbildade svenskar med intresse för politik och miljö är kunskaperna om naturvård, naturvårdsprojekt och arter bristfällig, konstateras i en undersökning vid Göteborgs Universitet och Göteborgs Naturhistoriska Museum.

I enkät via Medborgarpanelen vid Göteborgs Universitet finner forskarna Leif Lithander, Naturhistoriska Museet, och Frank Götmark att endast 35 % av respondenterna känner till begreppet naturvård – de övriga var osäkra eller kände inte till begreppet. Kunskapen var ännu sämre om två stora artprojekt i landet, Projekt Pilgrimsfalk och Projekt Vitryggig hackspett – 22 % respektive 12 % uppgav att de känner till dessa projekt. Falken är symbolen i Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”.

Respondenterna kände bättre till rödlistade arter (61 %) och allra bäst kände de till fridlysta arter (85 %) – en kategori som har relativt liten betydelse för naturvård, då dessa arter exempelvis inte skyddas mot pågående skogsbruk. Kunskapen om konventioner och EU:s naturskydd (till exempel Natura 2000) var låg.

Intresset för politik och samhällsfrågor visade sig vara mycket starkt medan intresset för miljöfrågor respektive för natur och djurliv var betydligt svagare. Visserligen finner forskarna att respondenter med starkt intresse för politik visserligen också uppger ett visst intresse för miljö, men när det kommer till naturvård saknas ett sådant samband helt. Detta resultat är oroväckande, enligt forskarna, till exempel i arbetet med riksdagens miljömål.

Totalt 1209 respondenter i Medborgarpanelen vid Göteborgs Universitet svarade på enkäten sommaren 2013 (ålder 18-70 år, 47 % hade läst på universitet/högskola). Enligt Leif Lithander och Frank Götmark kan naturvård definieras som ”skydd och skötsel av biologisk mångfald (främst naturtyper och arter) för framtiden, inklusive friluftsliv i natur”. 

Undersökningen har nyligen publicerats i tidskriften Fauna och Flora, som utges av Artdatabanken. Artikeln bifogas som PDF i det här utskicket.

För frågor och mer information:

Leif Lithander, Biolog
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Tfn: 010-441 42 46
E-post: leif.lithander@vgregion.se

Frank Götmark, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet
E-post: frank.gotmark@gu.se
Tfn: 031-786 3650 
Mobil: 0702-30 93 15

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45