Det behövs fler bostäder i Eskilstuna och just nu pågår planuppdrag för 2500 nya bostäder. Det råder fortsatt stort tryck på förhandsbesked och bygglovsansökningar.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 12 oktober godkändes detaljplanen för Nithammaren 8 i Munktellstaden. Planen medger 400 nya bostäder, förskola och rum för verksamheter och kontor i bottenvåningarna. Nästa skede är att detaljplanen ska upp för antagande i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Preliminär byggstart är hösten 2017.

- Intresset för att bygga i Eskilstuna är fortsatt högt. Detaljplanen för nya bostäder i kvarteret Nithammaren 8 i Munktellstaden är nu ett steg närmare byggstart och det är positivt för Eskilstuna att vi får fler bostäder i centralt och attraktivt läge, säger Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Faktaruta

  • Antal beviljade bygglov augusti 2016: 77 st

  • Totalt antal beviljade bygglov 2016: 737 st

  • Bygglovansökningar enbostadshus hittills 2016: 117 st framförallt i Stenby och Slagsta (jämfört med 59 st 2014 och 114 st 2015).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun Sarita Hotti, ordförande stadsbyggnadsnämnden 070-086 65 03 eller Marianne Hagman, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 072-146 77 03.

Kontakt