Skillnad mellan budget och utfall för cykelprojekt

Vanligare att investeringar i ny cykelinfrastruktur går under budget än över budget, visar sammanställningen av Stockholms stads cykelmiljard 2012-2018. Samtidigt redovisas att den genomsnittliga kostnaden per kilometer för ny cykelinfrastruktur är 18,5 miljoner, vid dubbelräkning av enkelriktade cykelbanor. Väsentligt lägre än vad som ibland har påståtts.

 – När vi nu fått en helhetsbild av alla cykelprojekt i Stockholm de senaste åren är det mycket positivt att det är lika vanligt att cykelprojekt går över budget som under budget. Det är viktigt att stockholmarnas skattepengar används effektivt och att vi får ut så mycket cykelinfrastruktur som möjligt av cykelmiljarden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Av de 14 cykelprojekt som ingått i de ursprungliga inriktningsbesluten och som har slutredovisats så är det fem projekt som fördyrats från genomförandebeslut till slutredovisning, två projekt som har hållit budget och för sju projekt har utfallet blivit lägre än beslutat. Av samtliga projekt som slutredovisats till nämnden så har nio projekt har fördyrats från genomförandebeslut till slutredovisning, sju projekt hållit budget och för elva projekt har utfallet blivit lägre än beslutat. För de projekt som fördyrats så handlar det om mindre än 5 miljoner kronor för samtliga projekt utom ett. En majoritet av projekten har en investeringsutgift på under 20 miljoner kronor.

 – All infrastruktur kostar, och det ska få kosta att bygga bra cykelinfrastruktur i hela Stockholm. Men den verkliga kostnaden är väsentligt lägre än vad som ibland har påståtts, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Beroende på räknemetod blir genomsnittet för färdigställda cykelprojekt i innerstaden 2012-2018 mellan 18 och 33 miljoner kronor per kilometer. Vid avräkning för kostnader som inte är cykelåtgärder, till exempel brorenovering som skett i samband med att cykelinfrastruktur anlagts, så blir kostnaden 18-25 miljoner kronor per kilometer för cykelinfrastruktur i innerstaden. Den lägre summan gäller om enkelriktade cykelbanor på båda sidor av en väg räknas var för sig.

Att cykelprojekt ofta blir billigare än budgeterat är en av de saker som framgår av slutredovisningen av Cykelmiljarden 2012-2018, vilket redovisas till Trafiknämnden 14 november 2019. 

 

Fakta om kostnaden för ny cykelinfrastruktur i Stockholm 2012-2018:

  • Majoriteten av projekten har en mindre investeringsutgift än 20 miljoner kronor. En tiondel av projekten överstiger 50 miljoner kronor.
  • Det är vanligare att projekten går under budget än över budget. Detta gäller både om man studerar de 14 cykelprojekt som ingick i de ursprungliga inriktningsbesluten eller om man studerar samtliga projekt som slutredovisats till Trafiknämnden där huvuddelen av projektet handlat om cykelinfrastruktur. För samtliga projekt som slutredovisats till nämnden så har nio projekt har fördyrats från genomförandebeslut till slutredovisning, sju projekt hållit budget och för elva projekt har utfallet blivit lägre än beslutat.
  • Vid avräkning för kostnader inom projekten som inte är cykelåtgärder (när exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder för andra trafikslag genomförts i samband med ett cykelprojekt) så är den genomsnittliga kostnaden för cykelinfrastrukturen 18-25 miljoner per kilometer, beroende på om enkelriktade cykelbanor dubbelräknas eller ej. Utan avräkning för annat än cykelåtgärder så kostnaden per kilometer 23-33 miljoner kronor, beroende på enkelriktade cykelbanor dubbelräknas.
  • Bruttoutgiften för Stockholms stads trafikkontor avseende cykelinfrastruktur är 1 219 miljoner kronor 2012-2018. Avräkning i projekten har gjorts avseende 179,6 miljoner kronor för åtgärder i cykelprojekten som inte bedömts vara cykelåtgärder, till exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller markförstärkningsåtgärder som sker i samband med cykelprojekten. Därtill finns en inkomst på 101,2 miljoner kronor (det rör bland annat statsbidrag då några av projekten fått statliga klimatinvesteringspengar). Detta gör att den totala bokförda nettoutgiften inom cykelmiljarden 2012-2018 är 938,3 miljoner kronor. Utöver detta så har även Exploateringskontoret i Stockholms stad genomfört åtgärder motsvarande cirka 300 miljoner kronor som inte omfattas av den slutrapport som nu redovisas till Trafiknämnden.

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02