Genom att ta del av patienters idéer och synpunkter vill Sahlgrenska utveckla vården Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under våren sjösätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientforum - ett mötesforum där patienter bjuds in till sjukhusets ledningsgruppsmöten för att på strategisk nivå tillsammans diskutera hur man kan utveckla och förbättra vården framöver. Genom att ta del av patienters idéer och önskemål inför större beslut vill sjukhuset stärka dialogen mellan patientrepresentanter och sjukvården.

I arbetet med att utforma patientforum har sjukhusledningen samarbetat med erfarna patientrepresentanter som varit rådgivande under processen med att ta fram ett patientforum. ”Äntligen”, svarar Ingrid Kössler, som varit aktiv i Bröstcancerföreningen i runt 30 år.

– Det är något vi som varit med ett tag verkligen saknat. Nu har vi lagt fram en lista på sex ämnen som vi tycker är viktiga. Egen vård är ett sådant. Det är först på senare år man har börjat tala om vad jag som patient ska kunna göra för att hålla kontroll på min cancer. Att stötta patienten i egen vård är ju en vinst för både sjukvården och patienten.

Ingrid nämner också kommunikation mellan patient och sjukvård som A och O för att förstå och nå varandra.

- Det är inte alltid man som patient vågar säga ifrån. Patientforum kan hjälpa till genom att trycka på i frågor som är viktiga för patienten, säger Ingrid Kössler.

För sjukhusledningen innebär input direkt från patienterna att man undviker förutfattade meningar och får nya perspektiv från dem sjukhuset är till för.

- Patientforum kan initiera frågor som patienter och närstående anser vara viktiga så att de blir del av agendan i sjukhusets högsta beslutsforum. På så sätt kan sjukvården utvecklas och förbättras, säger Per Karlsson, professor och förste chefläkare.

Många verksamheter på sjukhuset har väl utarbetade modeller för patientmedverkan. Men på sjukhusövergripande nivå har det inte funnits något forum där patientrepresentanter och sjukhusledning har kunnat mötas.

- Sjukhuset driver personcentrerat arbetssätt. Vi har också återkommande möten med till exempel Yngreforum, AT-och ST-läkare, samt andra grupperingar på sjukhuset. Att kunna föra dialog med patienterna känns väldigt viktigt för vårdens utveckling framöver, säger Per Karlsson.

Patientforum kommer att bestå av sju personer, varav fyra har förankring i etablerade patientorganisationer. De tre övriga ledamöterna tillsätts genom öppna ansökningar. Dessa ledamöter kan ha förankring i patientorganisationer men också ha en annan relevant bakgrund.

Fakta
Patientforum ska sammanträda minst två gånger per termin. Där förbereds dialogmötena med ledningsgruppen som sker en gång per termin. Exempel på ämnen som lyfts initialt är kommunikation, bemötande, egen vård och partnerskap med patienten. En väl informerad och delaktig patient är en vinst för både sjukvården och patienten.

Det som gäller för alla ledamöterna i patientforum är att de inte företräder en specifik patientgrupp. De har med sig viktig kunskap i att vara patient eller närstående men de ska också kunna anlägga perspektiv som sträcker sig utanför sin egen erfarenhet och sjukdomsbild.

 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000