Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag till ny policy och nya riktlinjer för Eskilstuna kommuns föreningsstöd. Syftet är att skapa ett mer transparent, begripligt och jämlikt föreningsstöd.

Under 2020 och 2021 har Kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att se över och ta fram ny policy och nya riktlinjer för Eskilstuna kommuns föreningsstöd. Syftet med översynen är att skapa ett mer transparent, begripligt och jämlikt föreningsstöd. De nya förslagen påverkar alla olika typer av föreningar.

Policyn beskriver det övergripande långsiktiga förhållningssätt som ska fungera som vägledning för kommunens föreningsstöd. Riktlinjerna för Eskilstuna kommuns föreningsstöd innehåller bland annat förtydligande av vilka som kan söka, vad man söker bidrag för, vilka prioriteringar som görs och hur ansökningarna bedöms. De nya riktlinjerna innehåller även förslag om krav på registerutdrag för alla i föreningslivet som har kontakt med barn och ungdomar och ett utökat investeringsstöd för föreningar som äger sina anläggningar, bland annat.

Föreningslivet har möjlighet att tycka till om förslagen och lämna synpunkter till och med 31 augusti. Beslut väntas tas i kommunfullmäktige 15 december 2021.

– Föreningslivets åsikter är oerhört viktiga för oss. Vi har därför involverat föreningslivet i dialogforum och referensgrupper under arbetets gång, men uppmanar också föreningar att läsa igenom och tycka till om förslagen under kommande remissrunda, säger Carin Torstensson som är utredare Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun

Med det nya förslaget på policy och riktlinjer vill Kultur- och fritidsförvaltningen underlätta ansökningen och handläggningen genom att göra det tydligare och enklare, och samtidigt förtydliga riktlinjerna för både lokalsubventioner och bidrag

– Föreningslivet gör ett fantastiskt jobb för Eskilstuna och våra invånare. Föreningsstödet är vårt erkännande av föreningslivets enorma samhällsnytta, säger Marie Svensson (S) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

För mer information, kontakta:

Marie Svensson (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, 070-086 65 20

Carin Torstensson, utredare Kultur- och fritidsförvaltningen, 016-710 17 19

 


 

Bakgrund

Eskilstuna kommun ger stöd till föreningslivet främst genom lokalsubventioner för kommunala idrottsanläggningar, scener och andra lokaler. Föreningar som driver barn- och ungdomsverksamhet, publik verksamhet eller verksamhet med särskild samhällsnytta har dessutom möjlighet att ansöka om kontanta bidrag.  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fördela stödet (lokalsubventioner och kontanta bidrag) till de föreningar som ansökt om stöd och uppfyller villkoren för att bli stödberättigad förening. Torshälla stads nämnd ansvarar för att dela ut arrangemangsbidrag för arrangemang i Torshälla.

Översynen berör följande områden: kriterier för demokrativillkor, kriterier för kontantbidrag och andra bidragsformer, principer för prislista, rutiner för uppföljning, försäljning av alkohol, likvärdiga förutsättningar för lokalhyra och kanslier samt utreda behov och förutsättningar för föreningar med egen anläggning respektive kommunala anläggningar i föreningsregi Remissrunda pågår till och med 31 augusti.

Förslag och synpunkter kan mailas till kultur-fritidsnamnden@eskilstuna.se eller postas till

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna
Kontakt