2013-års budgetfördelning för kulturen i Västra Götalandsregionen är klar. Kulturnämndens stora nyhet är öronmärkta miljoner för att utveckla kulturlivet på fem strategiskt viktiga områden. Detta i linje med kulturnämndens strategi och kulturplan.

Ett vidgat deltagande, utvecklade kapaciteter, gynnat nyskapande, större nyttjande av tekniken och en ökad internationalisering – det är vad kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har valt ut som sina fem strategiska nyckelområden. Det slås fast både i regionens nya kulturstrategi och i den nya kulturplan som nämnden antog vid sitt möte idag. Men det var också den röda tråden i den nya budget för 2013 som kulturnämnden antog:

- Ett budgetarbete är alltid fullt av svåra avvägningar men vi vill vara oerhört tydliga med vår kulturpolitiska vilja. Det som vi bestämt oss för att lyfta och utveckla i våra strategiska dokument, det ska också vara tydligt i vår budget. På den punkten känns vår budget både vass och konsekvent, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.

De fem strategiska områdena får var sin extra miljon i budgeten som vid nämndsammanträdet endast antogs till sin sifferdel. Fullständig budget antas senare i höst, men fördelningen i kronor blev vid dagens sammanträde fastslaget.

Nästkommande års regionala kulturbudget uppgår till 1,276 miljarder kronor, varav 979 miljoner kommer från regionala resurser. Övrigt kapital kommer från staten genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Totalt innebär budgeten en ramökning på drygt 40 miljoner kronor, jämfört med 2012.

Höjning för både stora och små
Av de fem strategiska miljonerna planeras en stor del av resurserna att användas för att stärka möjligheterna till kultur för barn och unga, i linje med regionfullmäktiges extra tilldelning till kulturnämnden. Men kulturnämndens avsikt är att även stärka det fria, obundna kulturlivet.

Bland övriga budgetförändringar från föregående budget märks kraftigt höjda anslag för såväl GöteborgsOperan som Göteborgs symfoniker. Operan får sammanräknat 11,5 miljoner kronor extra och symfonikerna räknar in 10,5 nya miljoner.

- Budgeten ger en god bild av vad vi anser vara regionens styrkor, och samtidigt stora utvecklingsmöjligheter. Vi har framstående institutioner med lyskraft både i Sverige och Europa. De måste få utrymme att fortsätta utvecklas. Samtidigt vill vi stärka det fria kulturlivet och som vi skriver i vår kulturplan så ser vi gärna de här båda kulturkrafterna i samverkan, då tror vi att man kan få se en spännande korsbefruktning, säger Alex Bergström.

Ny kulturplan antagen
Den andra stora nyheten vid kulturnämndens sammanträde var den nya kulturplan som nämnden antog. Kulturplanen är resultatet av en lång och omsorgsfull arbetsprocess som inneburit tät dialog med kulturaktörer och kommuner i hela regionen.

- Kulturplanen är ytterst viktigt, av flera skäl. Dels använder vi den i vårt samspel med staten inom kultursamverkansmodellen och dels är det en konkretisering av vår strategi. En kulturplan är ett sätt för regionen att sätta riktning för kulturpolitiken de nästkommande tre åren och eftersom den inte bara är regionens, utan tas för hela territoriet, har det känts oerhört angeläget att ha med oss kommunalförbunden och kulturaktörerna, både i dialogprocess och remissomgång, säger Alex Bergström.

Kulturplanen väntas senare i höst antas även av regionfullmäktige.

För övriga ärenden och detaljerad information kring budgetens fördelning, besök kulturnämndens hemsida, vgregion.se/kultur. Där finns ett justerat snabbprotokoll att hitta, så snart som det hunnit sammanställas.
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se