Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider är färdig. Förslaget på nya jakttider som nu lämnas till regeringen bygger på att viltet ska kunna bevaras, brukas och förvaltas långsiktigt i en föränderlig natur.

- Jakttiderna är centrala verktyg i arbetet med att förvalta vilt och hur de utformas påverkar och engagerar många. Vi har inhämtat ny kunskap och gett berörda aktörer möjlighet att påverka arbetet. Många har lämnat synpunkter under arbetets gång och det är vi tacksamma för. Efter det har vi gjort avvägningar med beaktande av de synpunkter som har lämnats in, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Balans mellan att bevara och bruka
Utgångspunkt i förslaget har varit arternas populationsstatus samt reproduktions- och uppfödningstid. Jakttiderna ska uppfylla nationell lagstiftning, EU-rätten och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa.

Arbetet med jakttider inbegriper många arter. Några arter har fått större uppmärksamhet som till exempel ekorren där det fanns ett förslag om att införa allmän jakt på ekorre. Eftersom det i remissyttrandena inte fanns ett starkt stöd för allmän jakt tog Naturvårdsverket inte förslaget vidare.

Artspecifika förutsättningar, ett djuretiskt perspektiv, och hänsyn till biologisk mångfald har präglat hela översynen där även jägarnas arbete med viltvård är en viktig aspekt. I förslaget har det tagits fasta på att det behöver finnas en balans mellan att bevara och bruka våra viltstammar.

Förebygga skador och förvalta flera arter samtidigt
Det har också varit viktigt att skapa bra verktyg för att minska skador i jord- och skogsbruk och på fisket. Utökade allmänna jakttider föreslås exempelvis för klövvilt och gäss, vilket ger ökade möjligheter att förebygga skador.

Förslaget ligger i linje med Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning.

Arbetet har i möjligaste mån haft ett flerartsperspektiv. Där det har varit lämpligt utifrån biologi och juridik har jakttiderna harmoniserats för att jakten på arter som förekommer i samma biotoper och jagas med samma metod ska kunna ske samtidigt.  Exempelvis har de föreslagna jakttiderna för änder, gäss och klövvilt grund i tankarna om ökad flerartsförvaltning.

Regeringen beslutar om jakttiderna
Efter att förslaget nu lämnas till regeringen fortsätter arbetet med jakttiderna där, med fortsatt beredning. Det är regeringen som avgör vilka slutliga ändringar av jakttiderna som beslutas och när de träder i kraft.

Bakgrunden till översynen är att regeringen genom en ändring i jaktförordningen gett Naturvårdsverket ansvaret att se över de jakttider som regleras i förordningen och vid behov föreslå ändringar. Den förra systematiska översynen genomfördes år 2000.

Länk till sida med förslaget.

För ytterligare information, kontakta:

Gunilla Skotnicka, bitr. chef Naturavdelningen, 010-698 11 54, gunilla.skotnicka@naturvardsverket.se

Mark Marissink, bitr. chef Miljöanalysavdelningen, 010-698 13 34, mark.marissink@naturvardsverket.se

Dan Eriksson, presskontakt, 010-698 10 40, 073-332 61 02, dan.eriksson@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63