Länsstyrelsen i Västerbottens län får i uppdrag att förbereda och förvalta det transnationella samarbetsprogrammet Norra Periferin och Arktis.

Den svenska regeringen fattade den 17 juni beslut om att ge Länsstyrelsen i Västerbotten i uppdrag att förbereda och vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för det nya transnationella samarbetsprogrammet Interreg Norra Periferin och Arktis för perioden 2021-2027.

Under innevarande period har programgeografin för Norra Periferi och Arktis programmet omfattat de fyra nordligaste länen i Sverige samt regioner i medlemsländerna Finland, Irland, Storbritannien (Skottland och Nordirland) samt i icke-medlemsländerna Norge, Island, Grönland och Färöarna. Programgeografin för det kommande programmet är ännu inte klar då det ännu inte är känt hur konsekvenserna av Brexit kommer att påverka det framtida programområdet.

Framtagandet av det nya programmet har initierats under våren då nomineringar skett till programplaneringsgruppen från nationell och regional nivå i de ingående länderna. Ett första möte med grupperingen hölls i början på juni. Länsstyrelsen i Västerbotten kommer att bidra i programframtagningen, samt vara ansvarig bland annat för genomförandeuppdragen i det nya programmet.

För mer information kontakta:
Jenny Bergqvist
Handläggare
Regional tillväxt
010-225 44 73
jenny.bergqvist@lansstyrelsen.se

 

 

 

 

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41