Månadsrapport oktober Det ekonomiska resultatet till och med oktober är minus 83 miljoner kronor och prognosen vid årets slut är 135 miljoner. Därför har ytterligare restriktioner införts. Bland annat gäller nu ett absolut anställningsstopp där undantag rörande timanställda kan beslutas av områdeschef och alla andra eventuella undantag beslutas av personaldirektör Elisabeth Rocke.

– Underskottet i år är alarmerande stort. För 2007 är det ett absolut krav att SU ska klara sin budget och det gäller inklusive återställande av årets underskott. Alla verksamheter bär med sig sina underskott in i nästa år, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.

Styrelsen godkände rapporten och uppdrog åt sjukhusdirektören att med kraft ytterligare inskärpa kravet på maximal försiktighet vad gäller ekonomi resten av året och tills vidare. De betonade också kravet på balans 2007 och att styrelsen varje månad framöver och tills vidare särskilt kommer att följa vilka konkreta åtgärder som vidtagits per område och totalt för att förbättra den ekonomiska situationen. De poängterade också att de åtgärder som hittills vidtagits i år inte är att betrakta som kortsiktiga utan förväntas fortgå 2007.

Kontaktperson: Jimmy Kero, tfn 342 37 71

Överföring av SU:s IT-verksamhet till servicenämnd

Genom att samla den kompetens som finns inom regionens olika IT-verksamheter till Västra Götalandsregionens servicenämnd skapas många fördelar. I april i år fattade därför regionfullmäktige beslut om en gemensam organisation för IT från och med 1 januari 2007.
Styrelsen för SU gav sjukhusdirektören i uppdrag att träffa olika överenskommelser om hur det praktiska genomförandet av denna förändring ska verkställas.

Den samlade regionala IT-organisationen har arbetsnamnet SAMIT och kommer bland annat att ansvara för

• All drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni • Allt systemunderhåll och systemutveckling av regiongemensamma och lokala applikationer, som inte kräver särskild verksamhetsspecifik kompetens • Telefoni, inklusive larmtjänst och andra tilläggstjänster samt bemanning av telefonväxlar • Samordning av externa leverantörer och avtal med dessa

Totalt berörs 178 medarbetare inom SU av beslutet. Budgeten för IT-kostnaderna kommer även fortsättningsvis att finnas kvar inom SU, men budgeteras som en köpt tjänst, det vill säga serviceförvaltningen kommer fortlöpande att fakturera SU. Vidare kommer kostnader och kvalitet kontinuerligt att följas upp. Inför 2008 görs ett gemensamt arbete som kommer att ligga till grund till en framtida överenskommelse mellan SU och Servicenämnden.

Kontaktperson: Marie Jonsson Österholm, tfn 343 27 01

Överföring av andra verksamheter till servicenämnd

Regionen genomför nu en översyn av olika serviceverksamheter och det finns planer på att flytta större delen av den verksamhet som bedrivs inom område Försörjning och Service till regionens servicenämnd. Inriktningen är att denna överföring skall ske i september 2007.
Vissa verksamheter bör inte flyttas över, eftersom de huvudsakligen är direkt knutna till lednings- och utvecklingsarbetet. Styrelsen gav sjukhusdirektören i uppdrag att börja förbereda en överföring av verksamheter still servicenämnden.

Kontaktperson: Marie Jonsson Österholm Styrelsen fick också information om köer/väntetiders utveckling vid strålning/cancersjukvård (Eva Haglind).

Med vänliga hälsningar Ann-Christine Andersson, kanslichef, tfn 342 38 01Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000