På styrelsemötet behandlades följande ärenden:

Område Mölndal och område Ortopedi slås ihop Sjukhusdirektör Jan Eriksson informerade styrelsen om att två områden kommer att slås ihop till ett. Den akuta ortopedin vid SU finns nu samlad vid SU/Mölndal. Omställningen har varit besvärlig och det har funnits uppenbara problem i själva genomförandet. Att sammanföra ortopedenheter från tre olika huskroppar med olika kulturer till en samlad enhet med huvuddelen av verksamheten förlagd till en huskropp är en komplicerad process, men ger på sikt fördelar för såväl patienter, forskning och personal. Nu återstår att också flytta stora delar av den planerade ortopedin till Mölndal (dock ej trauma, tumör- och ryggkirurgi), vilket gör att Mölndals profil som ett samlat ortopedsjukhus blir tydligare.

Successivt har nya rutiner och arbetssätt etablerats både inom ortopedin på Mölndal och inom berörda verksamheter inom område Mölndal, vilket medfört att verksamheten nu fungerar bättre. Men mycket arbete återstår att göra och ekonomin måste också förbättras.

Ortopedi är precis som verksamheterna inom Område Mölndal beroende av väl fungerande vårdkedjor i alla led. En sammanslagning av områdena Mölndal och område Ortopedi ger förutsättningar för att utveckla nödvändiga vårdkedjor och underlätta samverkan mellan de olika enheterna. Idag tillhör akutmottagning, geriatrik, anestesi, operation och IVA område Mölndal, medan ortopedavdelningarna tillhör ett annat område (ortopedi). En sammanslagning av de två områdena ska också ge ekonomiska fördelar, vilket är nödvändigt för att uppnå ekonomisk balans. Chef för det samlade området blir Helena Söderbäck. Hon är redan idag chef för område Mölndal och tillträder med omedelbar verkan sitt utökade uppdrag.

Kontaktperson: Helena Söderbäck, tfn 343 25 40

Månadsrapport september Styrelsen godkände månadsrapporten som visar att SU har en fortsatt hög produktion, 0,4 procent högre än motsvarande period förra året. Resultatet har försämrats med 7,7 miljoner sedan förra månaden. Alla åtgärdsprogram har inte fått avsedd effekt ännu och bedömningen är att SU inte klarar budgeten för 2006, vilket innebär att prognosen nu är minus 40 miljoner kronor vid årets slut.

– Det är en ryggsäck som vi drar med oss in i 2007. Därför är det viktigt att reducera kostnader och hålla budget. Chefer har ett stort ansvar i detta arbete och under den tid som återstår av året måste alla göra insatser för att förbättra ekonomin, säger sjukhusdirektör jan Eriksson.

Kontaktperson: Jimmy Kero, tfn 343 40 96

Mötestider Styrelsen beslöt att preliminärt fastställa följande sammanträdestider för 2007: 16 januari, 6 februari, 16 mars, 18 april, 18 maj, 19 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november och 18 december.

Kontaktperson: Ann-Christine Andersson, tfn 342 38 01

Styrelsen fick också information om: a) transplantationsverksamheten (Jan Eriksson) Område Sahlgrenska har ett ekonomiskt underskott och flera åtgärder pågår för att minska underskottet. En av åtgärderna är att transplantationer på regionpatienter (med levande donator) får avvakta några veckor under förutsättning att det sker utifrån de medicinska prioriteringar som finns. I år har patienterna från Västra Götalandsregionen erhållit en större andel av område Sahlgrenskas transplantationsresurser än föregående år. Regionpatienter har således fått minst samma tillgänglighet som patienter från övriga delar av Sverige. Vidare har man inte i något enskilt fall (och heller inte sett till det samlade resultatet 2006) haft någon avvikelse från sedvanlig medicinsk prioritering. Alternativet till detta sparalternativ hade varit att reducera vårdplatser på transplantation, vilket är sämre och ger mindre vård för alla.

b) Information om indikationer för behandling av bröstcancer med Herceptin (Eva Haglind)

Med vänliga hälsningar Ann-Christine Andersson, kanslichef, tfn 031 – 342 38 01Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000