I dag tas ett viktigt steg i kampen för ren luft då det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention träder ikraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.

̶  Den här förändringen kommer att medföra minskningar av en rad skadliga föroreningar så som svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak, flyktiga organiska föreningar och fina partiklar och ge positiva effekter på såväl hälsa och miljö som klimat, säger Anna Engleryd, ordförande för konventionen och handläggare på Naturvårdsverket.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dödar luftföroreningar cirka 7 miljoner människor världen över varje år, varav cirka 8000 i Sverige, och utgör därmed världens överlägset största enskilda miljöhälsorisk. Forskning visar att barn är särskilt känsliga.

Luftföroreningar orsakar även stor miljöskada och är nära kopplade till klimatförändringar. Att rena luften är därför en viktig förutsättning för en hållbar utveckling och avgörande för att nå flera av de globala hållbarhetsmålen under FN:s agenda 2030.

Eftersom fossila bränslen är den främsta källan till både dödliga luftföroreningar och klimatförändringar kommer de åtgärder som nu behöver vidtas att både förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet. Göteborgsprotokollet är därmed ett exempel på hur flera miljöproblem kan hanteras på ett integrerat sätt.

I år är det 40 år sedan det internationella miljösamarbetet inom Luftvårdskonventionen undertecknades. Samarbetet omfattar 51 parter från Nordamerika, Europa, Centralasien och Kaukasus och är unik i sitt slag. Sedan år 1979 har man förhandlat fram åtta bindande avtal för att minska utsläppen av olika typer av luftföroreningar.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Engleryd, handläggare Luftenheten, 010-698 10 60, 076-886 43 89, anna.engleryd@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63