Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning.

– Många föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet är oroliga över barn och ungas spelande och skärmanvändning. Med rätt kunskap och stöd kan vi förebygga problem som kommer av en osund relation till spel och skärmanvändning. Därför är det här kunskapsstödet som länsstyrelserna tagit fram efterlängtat, säger Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister.

Om kunskapsstödet

Kunskapsstödet består av åtta olika filmer, handledningsmaterial, en presentation och en broschyr riktat till föräldrar. Filmerna är 1–4 minuter långa och är på svenska men det finns textning på åtta andra språk. Filmerna skildrar vardagssituationer och dilemman där förälder kan behöva stöd för att hitta en bra lösning. Fyra av filmerna är anpassade till föräldrar med yngre barn, ungefär 8–12 år. De fyra andra filmerna är anpassade till föräldrar med äldre barn, ungefär 13–18 år.

Kunskapsstöd för både professionella och föräldrar

Kunskapsstödet vänder sig i första hand till olika professioner som möter föräldrar, till exempel inom skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men det riktar sig också direkt till föräldrar.

– Den viktigaste målgruppen i det förebyggande arbetet är föräldrarna och här är rätt kunskap en viktig faktor. Folkhälsomyndigheten har gått ut med att det finns ett stort behov av att ge föräldrar mer kunskap för att förebygga spel om pengar. Det här kunskapsstödet fokuserar på hur vi kan förebygga problem genom att exempelvis höja kunskapsnivån inom de här, ibland svåra frågorna. Samtidigt fungerar materialet som ett stöd för professionella när de pratar med föräldrar, säger Madelene Larsson, nationell samordnare för föräldraskapsstödsuppdraget Länsstyrelsen Örebro län.

Mer kunskap ger bättre stöd för barnen

Skärmar är idag en självklar del av barns uppväxt och det måste vuxenvärlden förhålla sig till på olika sätt. Och det handlar inte bara om skärmtid utan också om vad barnen gör framför skärmen.

–Vi hoppas detta kunskapsstöd kan bidra till reflektion och samtal hemma och i de miljöer barn vistas i.  En förhoppning är att exempelvis föräldrar och barn själva skall kunna relatera till filmerna och landa i diskussioner och tankar. Ibland behöver ju inte lösningarna varar så lång borta, att prata och bestämma tillsammans hur man vill ha det, kan vara ett stort och viktigt första steg.

Kunskapsstödet är framtaget utifrån ett efterfrågat behov av att kunna arbeta förebyggande med dessa frågor lokalt och regionalt.

Här hittar du kunskapsstödet

För mer information

Anna-Karin Waenerlund
Länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete samt spel om pengar Länsstyrelsen Västerbotten
070-662 71 70
anna-karin.waenerlund@lansstyrelsen.se

Rebecka Marcusson
Samordnare inom mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldraskapsstöd
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 33
rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41