Fotograf/Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun

Nu finns ett reviderat förslag på framtidsdokumentet Översiktsplan 2030. Det är en strategisk plan för en hållbar framtid och kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. De kommande två månaderna uppmuntras Eskilstunaborna att ta del av planen och därefter tycka till om den.

Planen samordnar olika sektorsintressen och är bas för planering och utbyggnad av bostäder, näringsliv, service och infrastruktur. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är ett viktigt underlag vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden, men också för företag som letar lämplig plats för sin verksamhet. Med en väl genomarbetad, förankrad och aktuell översiktsplan kan även oförutsedda förändringsanspråk hanteras i ett helhetsperspektiv. 

Översiktsplanen — nyckel och verktygslåda till framtiden

Planen visar på mark- och vattenanvändning för hela kommunen.

– Varje ny byggnad och förändring i mark- och vattenanvändningen får i större eller mindre grad konsekvenser för omgivningen under en lång tid framöver. Vi tar höjd till 2030 och blickar ut mot 2050. Många yttranden kom in i den tidigare samrådsdialogen. Nu har vi bearbetat förslaget till reviderad plan utefter inkomna synpunkter, säger Pernilla Lindström, projektledare.

Översiktsplanen möjliggöra byggande av 15 000 bostäder, framtida behov av förskola, skola och äldreomsorg och säkerställa mark för 18 000 arbetstillfällen. I planen visas inriktning för fysisk struktur genom utveckling av Eskilstunas städer och landsbygden (prioriterade noder, serviceorter, stråk och övriga landsbygd).

Vill ha bred förankring för en effektiv stadsbyggnadsprocess

Inriktningen är att översiktsplanen växer fram i en bred demokratisk process inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att anta den i sommar.

– Jag hoppas att många under de här kommande två månaderna tar tillfället i akt att engagera sig i kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta utan också sociala och ekonomiska fördelar, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande 

– Detta dokument är en viktig del i att möjliggöra för fler i jobb och ett tryggare samhälle. Vi ska göra framtidens Eskilstuna tillsammans, avslutar han.

Läs mer och ta del av det digitala förslaget på översiktsplan

Förslaget finns också som utskrift i Värjans foajé, Alva Myrdals gata 5.

Alla som vill lämna synpunkter på planen under granskningstiden ska göra det skriftligen senast 31 mars 2021. Det finns olika sätt att gå tillväga:

Formulär: eskilstuna.se/framtid
E-post: kommunstyrelsen@eskilstuna.se
Brev: Eskilstuna kommun, Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna

Ange planens diarienummer KSKF/2019:166

För mer information, kontakta:

Pernilla Lindström, projektledare och fysisk planerare Eskilstuna kommun
pernilla.lindstrom@eskilstuna.se, 016-710 25 04
Kontakt