Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ett nytt och mer omfattande program mot våld i nära relationer och där även hedersrelaterat våld och förtryck ingår. Det nya programmet har också ett tydligare barnperspektiv, lyfter fram olika utsatta grupper och förstärker stadens förebyggande arbete.

I budgeten för 2015 fick socialnämnden i uppdrag att revidera Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer, som löpte ut 2014. Nytt i förslaget till program är att arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ingår, att det förebyggande arbetet ska stärkas, att staden ska arbeta normkritiskt, att även våld mot män och grupper som kan vara extra sårbara, såsom HBTQ-personer, äldre och personer med funktionsnedsättning, ingår samt att barnperspektivet kraftigt stärkts.

Programmet innehåller 5 långsiktiga mål och 35 delmål varav de senare ska vara uppfyllda under programperioden. Socialborgarrådet, Åsa Lindhagen (MP), menar att Stockholms stad måste stärka sin beredskap för att hjälpa och stötta personer som utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck samt arbeta hårdare för att våldet inte uppkommer från första början.

- Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort och allvarligt samhällsproblem där mänskliga rättigheter upprepat kränks. Ingen ska behöva vara rädd för att bli slagen eller uppleva våld. I Stockholms stad ska vi bli ännu bättre på att förebygga våldet och ge stöd och skydd när det ändå uppstår, säger Åsa Lindhagen (MP).

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gjorde 2009 en studie som visade att runt 70 000 ungdomar mellan 16 och 25 år i Sverige har begränsningar eller ett villkorat val i förhållande till äktenskap eller val av partner som deras familj har satt upp. Flickor och kvinnor drabbas hårdast av hedersrelaterat våld och förtryck men våldet och förtrycket riktas också mot transpersoner, pojkar och unga män. Föreningen Varken hora eller kuvad har också genomfört en undersökning där 1 100 ungdomar mellan 12 och 18 år i Stockholms förorter har svarat på frågor. I undersökningen uppger 28 procent av de tillfrågade tjejerna att de är 'Mycket hårt' kontrollerade hemifrån.

- Att unga tjejer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig accepteras. Vi har unga människor i Stockholm som lever under ständig kontroll, inte bara i hemmet utan även i skolan och på fritiden, och det är något vi måste arbeta ännu hårdare för att få stopp på. Bland annat ska vi stärka vårt förebyggande arbete för att bryta de traditioner som hedersrelaterat våld bygger på, säger Åsa Lindhagen (MP).

Sedan år 2010 har cirka 1 300-1 500 misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år, där gärningspersonen varit bekant och brottet skett inomhus, polisanmälts i Stockholms stad. Under samma period anmäldes cirka 300-400 fall av grov kvinnofridskränkning årligen i staden.

- Det är oftast kvinnor som blir utsatta för våld i hemmet. Att det sker av en partner eller en släkting innebär att misshandeln får ännu värre konsekvenser då tryggheten i hemmet är rubbad. Alla som utsätts för våld ska få hjälp och stöd av staden och vi ska särskilt beakta de barn som drabbas. Samtidigt ska vi arbeta förebyggande med jämställdhet och normkritik på alla plan för att våldet inte alls ska ske och för att se till att män som slår slutar med det, säger Åsa Lindhagen (MP).

Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck skickas inom kort ut på remiss. Efter remissrundan kommer slutligt program att antas av kommunfullmäktige.

Förslaget till program bifogas i sin helhet.

Programmet föreslår bland annat följande åtgärder:

  • Medarbetare i stadens verksamheter med särskilt ansvar för förebyggande arbete ska ha fördjupade kunskaper i våldsförebyggande arbete och kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld och förtryck. Detta ska följas upp 2020.
  • Medarbetare i verksamheter där målgruppen bland annat är våldsutsatta vuxna ska ha kompetens om våldsutsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck och dess konsekvenser. Detta ska följas upp 2019.
  • Det ska finnas lättillgänglig information på flera språk på stadens webbplats om var vuxna och barn som är utsatta för våld eller hedersrelaterat våld och förtryck (respektive våldsutövare) kan få stöd och hjälp. Detta ska följas upp 2018.
  • Socialtjänsten ska göra en strukturerad hot- och riskbedömning i alla ärenden som rör våldsutsatthet. Vid hedersrelaterat våld och förtryck används ett bedömningsinstrument anpassat för detta. Detta följs upp 2018.
  • Staden ska samverka med polis, åklagare, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor på både strategisk nivå och kring både enskilda våldsutsatta och våldsutövande vuxna. Detta ska följas upp 2018.
  • Barn i skyddat boende ska erbjudas skolundervisning inom en vecka från ankomst till boendet. Detta ska följas upp år 2018.
  • Socialtjänsten ska säkerställa att barn som upplevt våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck erbjuds stödsamtal på kort och lång sikt. Detta ska följas upp 2018.
  • Våldsutsatta vuxna i behov av skyddat boende som har medföljande barn erbjuds barnanpassat skyddat boende. Detta följs upp 2018.
  • Medarbetare i socialtjänst, skola, förskola, kultur- och idrottsverksamhet har kunskaper om barn som upplever våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck samt våldets konsekvenser, är medvetna om anmälningsplikten och vågar fråga om våldsutsatthet. Detta följs upp 2019.
  • Det ska finnas rutiner hos stadsdelsnämnderna för att motivera personer som utövar våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck till att ta emot stöd för att upphöra med våldet. Detta ska följas upp 2018.

Här finns ytterligare material på http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara-relationer/

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26
mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02