För pressmeddelande Fotograf/Källa: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket lät Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar. Knappt sex av tio svarade att det är ”mycket viktigt”. Motsvarande andel ökade till drygt sju av tio när samma fråga ställdes i kombination med informationen att gröna utegårdar gynnar barns utveckling och hälsa.

– En majoritet vet att gröna utegårdar på skolor och förskolor är mycket viktiga för barnen, men några behöver kompletterande information för att komma till insikten. Vår slutsats är att nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd bland allmänhet och beslutsfattare, säger Karin Skantze, projektledare på Naturvårdsverket.

Barn som går i förskolor med utegårdar av trädgårdskaraktär har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och färre sjukdagar, jämfört med barn vars förskolor saknar gröna utegårdar. Sambandet är konstaterat i flera studier genomförda i Sverige och USA.

Frågan som Naturvårdsverket lät Sifo ställa till allmänheten var: ”Hur viktigt är det att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar?” I den grupp som fick frågan utan föregående information svarade 57 procent att det är ”mycket viktigt”.

En annan grupp fick följande information direkt före frågan: ”Studier visar att barn som går på förskolor och skolor med gröna utegårdar har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och färre sjukdagar.” I den gruppen svarade 71 procent ”mycket viktigt”.

– Gröna utegårdar är ett av många exempel på de ekosystemtjänster som är en förutsättning för människans livskvalitet och därför behöver bli mer uppmärksammade i olika samhällsbeslut, säger Karin Skantze.

Naturvärden som exempelvis bidrar till bättre luft, renare vatten och klimat – och därmed till människans livskvalitet och välfärd – kallas ekosystemtjänster. Vistelse i naturmiljöer leder till att människor känner sig mindre stressade, friskare och gladare och att vår koncentrations- och prestationsförmåga förbättras.

Mer fakta-referenser, se sid 28–32 i rapporten Argument för mer ekosystemtjänster

Om undersökningen
Sifo-undersökningen genomfördes 12–18/5 2017. Totalt samlades 2075 svar in via Kantar Sifos Online panel med ett slumpmässigt, representativt urval av boende i Sverige, 18–79 år. Svarsfrekvensen var 55 procent, med god representativitet.

För att undersöka om mer kunskap skulle påverka svaret fick nära hälften av de svarande mer kunskap i sin frågeställning. Fråga 1 och fråga 2 nedan har ställts till två olika grupper med vardera drygt 1000 respondenter. Fråga 3 har ställts på samma sätt till samtliga respondenter:

  1. Studier visar att barn som går på förskolor och skolor med gröna utegårdar har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och färre sjukdagar. Hur viktigt är det att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar? 71 procent svarade Mycket viktigt (medelvärde 4,7). 1030 personer svarade.

  2. Hur viktigt är det att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar? 57 procent svarade Mycket viktigt (medelvärde 4,5). 1045 personer svarade.

  3. Naturen skapar värden för oss människor, som maten vi äter, bättre hälsa, luft, vatten och klimat. Hur viktigt är det att beslutsfattare tar hänsyn till dessa naturvärden när bostäder och vägar ska byggas? 76/77 procent svarade Mycket viktigt (medelvärde 4,7). 2075 personer svarade.

Varje fråga hade svarsalternativen: 1: Inte alls viktigt, 2: Ganska oviktigt, 3: Varken viktigt eller oviktigt, 4: Ganska viktigt, 5: Mycket viktigt, Vet ej.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Skantze, projektledare, 076-115 18 42, karin.skantze@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63