JO Per Lennerbrant Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO kritiserar Polismyndigheten för oacceptabelt lång handläggningstid i felparkeringsärenden.

Efter en anmälan till JO granskades två ärenden om felparkeringsavgift. Sakförhållandena i ärendena var okomplicerade och det fanns inte behov av kompletteringar eller ytterligare uppgifter. Handläggningstiden i det ena ärendet var över två år och i det andra ärendet nästan två år. Under stora delar av den tiden hade ärendena varit liggande hos Polismyndigheten utan att någon arbetat med dem. JO kritiserar Polismyndigheten för den långa och passiva handläggningstiden, som stått i strid med förvaltningslagens krav på hur ett ärende ska handläggas.

Ärendena hade handlagts vid Polismyndighetens rättsenhet Syd. Utredningen visar att rättsenhet Syd har ett mycket stort antal ärenden som väntar på att avgöras och att handläggningstiden där i allmänhet är närmare två år.

– Det är angeläget att ett felparkeringsärende handläggs i enlighet med förvaltningslagens skyndsamhetskrav bl.a. eftersom fordonets ägare är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om han eller hon inte godtar parkeringsanmärkningen. Situationen är bekymmersam och Polismyndigheten bör på ett bättre sätt kunna använda sina samlade resurser så att handläggningstiderna för felparkeringsärenden blir godtagbar, säger JO Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

Läs hela JO-beslutet dnr 3965-2019


Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98