Migrationsverkets mål att avgöra 54 000 asylärenden i år står kvar och trendbrottet med kortare handläggningstider är tydligt.– Vårt arbete går i rätt riktning. Vi avgör nu de sista av de äldre ärendena, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för nationella samordningsavdelningen.

Precis som i den senaste prognosen i februari är bedömningen att cirka 23 000 människor väntas söka asyl i Sverige i år. Det hänger ihop med att migranter fortfarande har begränsade möjligheter att ta sig till och igenom Europa. Prognosens huvudscenario utgår ifrån att gränskontroller och andra gränshinder kommer att finnas kvar under året, samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande kommer att bestå.

På grund av en stabil migration, ett förändrat arbetssätt och att Migrationsverket snart kommer att ha avgjort nästan alla äldre ärenden syns nu ett tydligt trendbrott: Handläggningstiderna kortas rejält framöver.

Myndigheten arbetar i allt högre utsträckning med att sortera ärenden i olika snabbspår utifrån utredningsbehov för effektivare handläggning och ett ökat fokus på digitalisering ska dessutom bidra till bättre service och tillgänglighet för de sökande.

Trendbrott inom asylprövningen

När det gäller handläggningen inom asylprövningen syns därför ett trendbrott. Av dem som sökte asyl under 2017 har två tredjedelar redan fått beslut, med en genomsnittlig handläggningstid på tre månader. Inom arbetstillstånd och anknytningsärenden kommer Migrationsverket att nå de förordningsstyrda handläggningstiderna på fyra månader respektive nio månader vid halvårsskiftet respektive årsskiftet.

– Nu går vi vidare och arbetar mot målet med en effektivare men mindre myndighet där vi siktar på att handlägga ärenden i den takt som de kommer in. Tyngdpunkten flyttar därmed successivt från mottagning och asylprövning till frågor som rör domstolsprövning, återvändande och förvar, säger Veronika Lindstrand Kant.

Migrationsverkets prognos utgår från gällande lagstiftning och tar därför inte höjd för den nya gymnasielagen som riksdagen ska ta ställning till i juni. Men Migrationsverket planerar och förbereder arbetet med anledning av förslaget.

Migrationsverket arbetar samtidigt med de sista asylärendena som kom in 2015 och 2016.

– Av 192 000 ärenden har vi just nu avgjort 95 procent, säger Veronika Lindstrand Kant. Och vid halvårsskiftet är det 99 procent av alla ärenden från 2015 som ska ha fått beslut.

Att äldre ärenden inte är klara redan idag beror framför allt på de personalneddragningar som myndighetens omställning medfört. Fler medarbetare inom asylprövningen har gått vidare till nya tjänster tidigare än beräknat.

– Omställningen har så klart påverkat oss, men vi får inte glömma att vi på kort tid genomför en av de större myndighetsneddragningarna någonsin. Vi har tappat värdefulla medarbetare, men samtidigt känner jag mig väldigt trygg med den personal vi har och den förmåga som finns kvar på Migrationsverket, säger Veronika Lindstrand Kant.

Läs om hur Migrationsverekt tar fram en prognos.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets majprognosPDF

Prognos 2018 i siffrorTillståndsärendenAsyl 2018

23 000 väntas söka asyl, varav 1500 är ensamkommande barn

54 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav runt 10 000 förlängningsärenden

Härifrån kommer flesta asylsökande: Syrien, västra Balkan och Irak (april 2018)

Arbetstillstånd 2018

62 000 ärenden väntas inkomma, varav 41 000 förstagångsärenden

68 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav 41 000 förstagångsärenden

Studier 2018

24 000 ärenden väntas inkomma, varav 15 000 förstagångsärenden

23 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav 14 000 förstagångsärenden

Anknytning, (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

56 000 personer väntas söka på anknytning, varav 44 000 förstagångsärenden

Cirka 95 000 anknytningsärenden beräknas bli avgjorda, varav 12 000 förlängningsansökningar

Mottagning och återvändande Kommunmottagning (bosättning) 2018

Omkring 46 000 nyanlända beräknas att tas emot i kommunerna i år.

Återvändandeärenden (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

27 000 återvändandeärenden beräknas bli avgjorda

varav cirka 10 000 bedöms lämna landet självmant (efter avslag på asylansökan)

varav 3 000 bedöms lämnas över till polisen för att verkställas med tvång (efter avslag på asylansökan)

varav 11 000 bedöms vara överlämnade till polis och avvikna (efter avslag på asylansökan)

12 000 verkställighetshinder väntas inkomma

11 000 bedöms bli avgjorda under året

Inskrivna i mottagningssystemet 2018

Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minska från cirka 76 000 vid årets början till omkring 50 000 vid årets slut, varav cirka 22 000 i Migrationsverkets boenden. Inskrivna ensamkommande barn beräknas minska under året till omkring 1 400 vid årets slut.

Fakta: Omställning och budget

Främst under första halvåret 2018 fortsätter Migrationsverket sin omställning. Den berör i första hand mottagnings- och asylprövningsverksamhet, men påverkar hela den operativa verksamheten.

Behovet av anslag från regeringen är i stort sett oförändrat jämfört med förra prognosen, med undantag för förvarsplatserna. Där ser Migrationsverket ett behov av ytterligare medel, cirka 650 miljoner kronor, för att täcka kostnaderna år 2019−2021.

Om den tillfälliga lagen

I juni 2019 upphör den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

En återgång till permanenta uppehållstillstånd som huvudregel och mer generösa bestämmelser för anhöriginvandring kommer sannolikt innebära att fler människor väljer att söka asyl i Sverige.

Därför bedömer Migrationsverket att fler personer kommer att söka asyl i Sverige under år 2019. Planeringsantagandet för 2019 är 29 000, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.