Prognosen för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger tillsvidare fast. Bedömningen förutsätter att EU-Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos. Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos. – Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

I oktoberprognosen ligger tidigare antaganden tillsvidare fast när det gäller det väntande antalet asylsökande i år och de kommande åren. Det betyder att prognosintervallet är kvar på mellan 16 000 till 28 000 asylsökande per år med ett planeringsantagande på cirka 21 000 per år.

Prognosen betonar att verkets antaganden är framtagna med utgångspunkt i att innehållet i det gemensamma uttalandet från EU och Turkiet om flyktingar och migranter fortsätter att upprätthållas. Om det skulle sättas ur spel, och om antalet flyktingar och migranter som söker sig från Turkiet till Europa avsevärt ökar, så kan bedömningarna behöva ses över.

– Utvecklingen med de internationella och regionala aktörerna i Syrien är svårbedömd och utgör därför en betydande osäkerhetsfaktor. Vi följer förstås utvecklingen noggrant, säger Henrik Holmer.

Läs mer i Migrationsverkets tidigare nyhet Så följer Migrationsverket utvecklingen i Syrien.

Stabil utveckling av avgjorda ärenden i år

När det gäller Migrationsverkets prövningsverksamhet konstateras att antalet avgjorda ärenden i stor utsträckning motsvarar de prognosbedömningar som gjordes i början av året.

Inom asyl- och medborgarskapsärenden ser myndigheten ut att landa på ungefär den nivån som bedömdes i februari. Inom arbetsmarknads- och studerandeärenden väntas fler ärenden avgöras jämfört med bedömningen i februari. Undantaget är anknytningsärenden där antalet avgjorda ärenden i år blir lägre än väntat på grund av en lägre bemanning än planerat.

– I stort sett är läget vad gäller handläggningen stabil och vi kommer att nå ett bra resultat givet de förutsättningarna som vi har, säger Henrik Holmer.

Utökade besparingskrav på verket de kommande åren

Enligt budgetpropositionen för 2020 ska verket framöver behålla antalet förvarsplatser på samma nivå som vid utgången av 2019. Men regeringen finansierar inte detta fullt ut. Det innebär i praktiken ett utökat besparings- och effektiviseringskrav på myndigheten under 2020–2022.

– Verksledningens inriktning är att prövningsverksamheten inte ska påverkas negativt av kommande besparingsåtgärder, säger Henrik Holmer.

Domstolarnas avgörandetakt väntas minska nästa år

I vilken takt som migrationsdomstolarna kan avgöra överklagade asylärenden påverkar Migrationsverkets arbete på flera sätt, inte minst mottagningsverksamheten. Domstolarna anslag minskar kommande år, vilket väntas leda till personalminskningar och en halverad kapacitet för migrationsdomstolarna att avgöra asylärenden under 2020 jämfört med i år.

– Det innebär att antalet inskrivna asylsökande hos Migrationsverket som väntar på beslut i domstol väntas fortsätta öka under de kommande åren. I förlängningen bidrar det till onödigt höga kostnader för Migrationsverkets mottagning, säger Henrik Holmer.

Brexit

Den brittiska regeringen och EU har nyligen förhandlat fram ett nytt avtalsförslag för ett brittiskt utträde ur EU. Trots framsteg i processen att nå en brexit med utträdesavtal kan en avtalslös brexit den 31 oktober ännu inte uteslutas.

– Verket står väl rustat för att hantera en eventuell avtalslös brexit. Regeringen har tagit fram ett förslag om särskilda bestämmelser vid en hård brexit, vilket skulle förenkla handläggningen och minska verkets kostnader. Det återstår att se om det blir en förlängd tidsfrist för brexit och om det nya avtalsförslaget godkänns av både Storbritannien och EU. Ett ordnat utträde skulle underlätta för alla parter inklusive för verket, säger Henrik Holmer.

Läs prognosen i sin helhet.

 
 

Faktaruta

Kommunmottagna

Kommunerna beräknas ta emot runt 25 000 nyanlända med uppehållstillstånd i år och runt 21 000 nästa år. Det är för i år och nästa år en minskning med cirka 4 000 jämfört med förra prognosen. Huvudanledningen till minskningen är en sänkt prognos för antalet inresta anhöriga. Antalet kommunmottagna nyanlända beräknas fortsätta att minska kommande år: 43 700 (2018), 24 900 (2019), 21 400 (2020), 19 400 (2021), 19 100 (2022).

Förslaget som avser begränsa möjligheten till eget boende

Till oktoberprognosen bifogar Migrationsverket också en separat analys av regeringens förslag till begränsningar i lagen om mottagande av asylsökande. Förslaget innebär i korthet att nya asylsökandes möjligheter att på egen hand bosätta sig i ett socioekonomiskt utsatt område försvåras genom att rätten till dagersättning begränsas. Överslagsberäkningar visar att förslaget skulle innebära en viss kostnadsökning för Migrationsverket. Enligt prognosen är beräkningarna osäkra.

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.