Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens uppdrag granskat Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz. ISF har särskilt granskat hanteringen av vårdförmånerna sjukvård och tandvård. Försäkringskassan hanterar en komplex verksamhet med ett föränderligt rättsläge. Rättsläget har påverkat kostnadsutvecklingen för planerad vård utomlands men också Försäkringskassans och landstingens administration. I många delar är myndighetens hantering av vårdförmåner bra. Men i granskningen framkommer även ett antal risker som kan påverka förutsättningarna att fatta korrekta beslut och säkerställa att de olika aktörerna får den ersättning som de har rätt till. Dessutom har Försäkringskassan inte kunnat visa hela bilden över kostnaderna på området.

Bland annat visar granskningen att Försäkringskassan har god kännedom om exempelvis kostnaderna för svenskar som får planerad vård i andra EU/EES-länder. Men de har inte kunnat leverera statistik över den totala kostnadsutveck­lingen för vård­förmåner i EU.

– Detta påverkar möjligheten att få översikt över och analysera statens och landstingens kostnader inom området. Vi rekommenderar därför att Försäkringskassan arbetar för att utveckla uppföljningen när det gäller kostnader för vård utomlands, säger Lisa Carlsson, projektledare för granskningen.

Området har präglats av förändringar på grund av rättsliga prövningar som har fått stora konsekvenser för frågan om vilken vård som ska ersättas och på vilken nivå ersättningen ska ligga. Det här påverkar Försäkringskassan och landstingens hantering. Det påverkar vidare den enskilda personen och vilken ersättning hen kan förväntas få om vården ges i ett annat land.

Kostnadsutvecklingen för planerad vård utomlands behöver inte nöd­vändigt­vis vara negativ. Men när det uppstår oförutsedda och höga kostnader för landsting och stat på grund av ett osäkert rättsläge blir det en belast­ning som är svår att hantera.

– Det inträffade när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde ett mål år 2016 som fick konsekvensen att ersättningsnivån för vård inom EU/EES fastställdes utan att hänsyn kunde tas till vad priset för motsvarande vård är i Sverige. Majoriteten av den planerade vården utomlands är behandling av överdriven svettning, så kallad hyperhidros, som utförs i Danmark, säger Lisa Carlsson.

Det är Försäkringskassans uppgift att utforma rutiner och processer som minimerar risken för att felaktigheter uppstår. En viktig anledning till de risker i handläggningen som vi ser i granskningen är att området är komplext och involverar flera olika aktörer: Försäkringskassan, landsting, andra medlemsstater och enskilda vårdtagare. I granskningen har vi sett exempel på att kommunikationen och samarbetet inte alltid fungerar optimalt mellan Försäk­ringskassan och landstingen, exempelvis när det gäller underlag och bedömningar.

– Det kan i värsta fall leda till att Försäkringskassan fattar felaktiga beslut, vilket påverkar individen, men också landstinget och andra EU/EES-länder. Det ger inte heller förutsättningar för en effektiv hantering, säger Lisa Carlsson. Vi rekommenderar därför Försäkrings­kassan att i samråd med landstingen se över hur samarbetet kan förbättras vad gäller ärenden om internationell vård.

Rapportens titel

Vård utomlands - En granskning av Försäkringskassans hantering av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz, ISF Rapport 2019:3

Läs rapporten, sammanfattning och Rapporten i korthet

För att ta del av rapporten, sammanfattning och Rapporten i korthet - besök vår webbsida: www.inspsf.se

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Lisa Carlsson, projektledare för granskningen, tel. 08-58 00 15 84.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, tf generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00