Fler kvinnor på ledande positioner, mer jämställd rekrytering och jämnare fördelning av forskningsmedel mellan kvinnor och män. Det är några av resultaten av jämställdhetsarbetet vid landets högskolor och universitet, som Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt.

– Lärosätena har tagit fram nya riktlinjer, styrdokument och verktyg för att främja jämställdhet. Det handlar exempelvis om nya sätt att fördela forskningsmedel. Vi kan konstatera att den satsning som har skett stärker lärosätenas förmåga att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål, men insatserna behöver fortsätta för att öka jämställdheten inom akademin och bidra till långsiktiga samhällsförändringar, säger Carina Abréu, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Myndigheten har följt upp det fyraåriga uppdrag som kallas jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor. Slutredovisningen visar att uppdraget har lett till en intensiv utveckling.

– Flera lärosäten har byggt upp en organisation för att ta hänsyn till jämställdhet i sin vanliga verksamhet. Det handlar både om att lägga resurser på arbetet och att öka kompetensen. Detta har lett till framsteg. Alla universitet och högskolor har tagit fram planer och i samband med planerna identifierat vilka ojämställdhetsproblem som de behöver lösa lokalt, säger Carina Abréu.

 

Exempel på vad som skett inom uppdraget Jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor

 • Högskolan i Kristianstad
  Fördelningen av resurser, som tidigare gynnade män, har omfördelats för att bli mer jämställd.
 • Chalmers Tekniska Högskola
  Ändrade stödmaterial, platsannonser, sökprofiler och andra rutiner vid rekrytering i syfte att jämna ut den rådande mansdominansen
 • Karolinska Institutet
  Webbutbildning om partiskhet och granskningar av utlysningstexter och kravprofiler för en mer jämställd resursfördelning och könsfördelning på höga positioner
 • Jönköping University
  Ny anställningsordning för rekryteringar, som bland annat bidrog till att andelen kvinnor bland professorerna ökade från 29 till 57 procent

 

Enkät till universitet och högskolor

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en webbenkät som samtliga 33 lärosäten besvarat. Samtliga har tagit fram planer för arbetet med jämställdhetsintegrering.

 • 94 procent av lärosätena anger att deras plan för jämställdhetsintegrering har underlättat arbetet med att integrera jämställdhet i verksamheten
 • 61 procent av lärosätena har jobbat med jämnare könsfördelning av professorer, särskilt tekniska högskolor
 • 64 procent av lärosätena har i hög eller ganska hög utsträckning behov av ett fortsatt uppdrag om jämställdhetsintegrering.

 

Ladda ner rapporten Jämställdhet i akademin här.
Kontakt


Simon Falk

Pressansvarig

simon.falk@jamy.se

070-784 74 97