Migrationsverket välkomnar regeringens förslag om att göra det möjligt att fatta ett tillfälligt beslut om åldern, i fall där den sökande uppger sig vara under 18 år, men där det finns skäl att ifrågasätta åldern.Det framgår av ett remissyttrande som nu lämnats till regeringen.

– Förslaget ökar rättssäkerheten i asylprocessen eftersom den initiala bedömningen av åldern som görs får stora konsekvenser för den enskilde under tiden som personen väntar på ett beslut i sitt ärende, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

Exempelvis säger regelverken att en minderårig omedelbart ska få en god man, gå i skola och placeras i ett familje- eller HVB-hem. En person som ansetts ha fyllt 18 år betraktas som vuxen och mister exempelvis sin rätt till boende och dagersättning om det finns ett lagakraftvunnet utvisning- eller avvisningsbeslut. Det gör inte en minderårig.

Enligt förslaget, som presenteras i departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ska Migrationsverket fatta ett tillfälligt beslut om åldern så snart som möjligt. Det tillfälliga beslutet blir möjligt att överklaga. Överklagandet prövas i migrationsdomstolen respektive Migrationsöverdomstolen.

Migrationsverket ska enligt förslaget erbjuda sökanden att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt beslut fattas om att den sökande ska anses ha fyllt 18 år.

Idag blir en ensamkommande person i samband med att asylansökan lämnas in registrerad som minderårig om han eller hon uppger sig vara under 18 år. Detta oavsett om personen kan styrka sin ålder med id-handlingar eller inte. Det är först i samband med asylutredningen som Migrationsverket frågar efter bevis och informerar exempelvis om möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning, om det finns skäl att ifrågasätta åldern.

– Syftet är att kunna överklaga åldersbedömningen i ett tidigt skede, istället för att den sökande måste invänta det slutliga beslutet om uppehållstillstånd för att få besked om åldersfrågan, vilket är ordningen just nu, säger Fredrik Beijer.

Undantaget vid registreringstillfället är om det är uppenbart att personen är över 18 år. Då registreras personen som vuxen. Enligt förslaget kommer sådana personer inte att omfattas av möjligheten att separat överklaga åldern. Begreppet ”uppenbart över 18” skrivs också in i utlänningslagen.

I asylprocessen ankommer det på den sökande att göra sin identitet - där ålder ingår - sannolik. Denna princip som kvarstår även med det nya förslaget.

Förslagets krav på Migrationsverket att inhämta ett tillfredsställande beslutsunderlag ”så snart som möjligt” för att fatta ett tillfälligt beslut om ålder, kan leda till en sammantaget längre handläggningstid.

Det beror på att det tillkommer ytterligare arbetsuppgifter, exempelvis att mer noggrant utreda frågan om den sökandes ålder vid den initiala, muntliga utredningen.

För att kunna få fram ett tillfälligt beslut om åldern är Migrationsverket också beroende av andra aktörers snabba återkoppling.

– Det gäller exempelvis underlag från socialtjänsten, som har tätast kontakt med personen. Och så småningom även Rättsmedicinalverket, som nästa år kommer igång med den nya ordningen för medicinska åldersbedömningar, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket understryker även i yttrandet att det kan behövas en regel som innebär att även barn som vid ansökan om asyl oriktigt uppger sig vara över 18 år omfattas av möjligheten av att få ett tillfälligt, överklagbart beslut om sin ålder.

– Det skulle främja Migrationsverkets möjlighet att motverka att barn far illa, säger Fredrik Beijer.

Läs remissyttrandet i sin helhet här.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.