Saldot i statens budget för mars blev ett underskott på 42,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 54,1 miljarder kronor jämfört med mars 2019 då saldot visade ett överskott på 12,0 miljarder kronor. Underskottet beror främst på en hög nettoutlåning hos Riksgäldskontoret. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i mars till 124,4 miljarder kronor, vilket är 55,8 miljarder kronor högre än samma månad 2019. Under mars ökade Riksgäldskontorets nettoutlåning med 28,4 miljarder kronor. Ökningen beror främst på att Riksbanken lånade upp 20,4 miljarder kronor för att refinansiera lån som förfaller i april, men även på att AB Svensk Exportkredit lånade 10,0 miljarder kronor. 

Under mars utbetalades den extrabudget som riksdagen fattade beslut om i februari, med stöd på 2,5 miljarder kronor till kommunsektorn för att stärka välfärden. Sammantaget blev utgifterna för Allmänna bidrag till kommuner 3,2 miljarder kronor högre än i mars 2019.

De totala inkomsterna i statens budget blev 82,3 miljarder kronor i mars, vilket är 1,7 miljarder kronor högre än i mars 2019. Det är främst inkomsterna från juridiska personers inkomstskatt och skatt på varor och tjänster som blivit högre.

För det första kvartalet uppgick de totala utgifterna till 300,9 miljarder kronor. Det är 55,9 miljarder kronor (22,8 procent) högre än för samma kvartal 2019. De totala inkomsterna blev 7,9 miljarder kronor (2,6 procent) högre än föregående år och uppgick till 314,7 miljarder kronor. Det innebär att saldot för statens budget för årets tre första månader blev ett överskott på 13,8 miljarder kronor. Det är 48,0 miljarder kronor lägre än samma period 2019.

ESV har inte noterat några väsentliga effekter på utfallet för statens budget i mars med anledning av det nya coronaviruset. Det beror bland annat på att flera av de extra ändringsbudgetar som avser åtgärder med anledning av coronaviruset inte beslutades förrän i april. Den 17 juni väntas riksdagen fatta beslut om de åtgärder som regeringen föreslagit i propositionen Vårändringsbudget för 2020.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 maj 2020.

Mer information

Utfall för statens budget mars 2020

Öppna data

ESV publicerar utfallet för statens budget som öppna data. Här finns data från 2006 och framåt för såväl årsutfall som månadsutfall för statens budget. Öppna data utfall för statens budget

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Jerker Jonsson

utredare

Jerker.Jonsson@esv.se

08-690 43 98

Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70