Förvaltningskostnaderna för pensioner och andra förmåner till äldre har ökat den senaste tioårsperioden och är nu högre än förvaltningskostnaderna för sjukförsäkringen. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort. I rapporten tar ISF ett vidare grepp om socialförsäkringsadministrationens förvaltningskostnader, produktivitet och kvalitet än vad som gjorts tidigare.

De totala förvaltningskostnaderna (kostnaderna för att administrera) har inte förändrats nämnvärt mellan 2005 och 2014. I fasta priser ökade kostnaderna med 1 procent från 14,7 till 14,9 miljarder kronor. I slutet av mätperioden står pensioner och förmåner till äldre för 44 procent av de totala kostnaderna. Både AP-fonderna och premiepensionsfonderna har förvaltningskostnader som är högre än Pensionsmyndighetens. Kostnadsökningen för förvaltningen av pensioner och förmåner till äldre kan nästan helt hänföras till premiepensionsfonderna.

En osäkerhet är dock att vissa av AP-fondernas och premiepensionsfondernas förvaltningskostnader är svåra att beräkna. Det handlar exempelvis om de transaktionskostnader av olika slag som uppkommer i samband med att fonderna gör affärer på finansmarknaderna.

– Det är ur flera aspekter olyckligt att det inte tydligt går att följa hur stor del av de avgifter som betalas in till det allmänna pensionssystemet som används till administration och inte till pensioner, säger Magnus Medelberg, en av författarna till rapporten.

Minskad produktivitet som helhet, men ökning inom vissa områden

För socialförsäkringsadministrationen som helhet har produktiviteten minskat med 7 procent sett över hela perioden, vilket är detsamma som att ett genomsnittligt ärende blivit 7 procent dyrare att handlägga. Samtidigt visar rapporten att produktiviteten har ökat inom vissa delar av både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det gäller exempelvis handläggningen av ålderspensioner på Pensionsmyndigheten och handläggningen av barn- och familjeförmåner på Försäkringskassan. En förklaring är automatiseringar av handläggningen.

– De resurser som sparats på att produktiviteten har ökat inom dessa områden har dock i första hand använts till kvalitetshöjande åtgärder inom samma myndighet och inte till att minska de totala kostnaderna, säger Magnus Medelberg.

Bakgrund

Studien innefattar förutom Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet även AP-fonderna och administrationen inom premiepensionsfonderna. Dessutom ingår den verksamhet som bedrivs av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att beräkna den pensionsgrundande inkomsten och driva in avgifterna. Studien omfattar perioden 2005–2014.

Rapporttitel

Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005–2014, Rapport 2016:3

Kontaktperson

Magnus Medelberg 08-58 00 15 22

Mer information

Som framgår av rapporten bygger analyserna avseende AP-fonderna och premiepensionsfonderna på de sammanställningar som gjorts i Pensionsmyndighetens Orange rapport och i regeringens årliga skrivelse till riksdagen med en redovisning av AP-fondernas verksamhet.

ISF har inte gjort någon granskning av de sex AP-fondernas eller de enskilda premiepensionsfondernas årsredovisningar. Vi har ingen anledning att anta att dessa skulle brista i transparens eller tillförlitlighet.

 


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00