Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med tre procent andra kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2018, visar preliminär statistik.

Den preliminära statistiken för det andra kvartalet 2019 visar att utsläppen i Sverige ökade med tre procent jämfört med det andra kvartalet 2018. Ökningen skedde främst från de svenska transporterna där den preliminära statistiken visar på en ökning med 13 procent, medan industrin minskade sina utsläpp med fem procent.

̶  Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Den stora ökningen i transportsektorn är ovanlig och kan bero på stora osäkerheter i dataunderlagen, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Transportsektorns utsläpp baseras på drivmedelsstatistik från Energimyndigheten. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en omfattande förändring av statistiken och dessvärre har detta inneburit kvalitetsproblem enligt Energimyndigheten, som nu arbetar på att förbättra tillförlitligheten. Detta kommer också innebära revideringar av den publicerade statistiken.

Utsläpp från internationella transporter

Naturvårdsverket ansvarar för uppföljningen av de svenska klimatmålen. Utsläppen som utrikes transporter via sjöfart och flyg ger upphov till omfattas inte av Sveriges klimatmål. De utsläpp från bränsle som tankas i Sverige och som används främst till utrikes sjöfart och även flyg, även kallad internationell bunkring, minskade med 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

FN-organet för internationellt flyg, International Civil Aviation Organization (ICAO), vill minska utsläppstillväxten efter 2020 genom klimatkompensation och har även satt upp ett mål om bränsleeffektivare motorer. Motsvarande FN-organ för internationell sjöfart, International Maritime Organization (IMO), har satt upp ett mål om att utsläppen av växthusgaser ska halveras till 2050 jämfört med 2008.

Statistiskmyndigheten SCB

Statistikmyndigheten SCB publicerar idag statistik över den svenska ekonomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter ingår. De resultaten visar att utsläppen ökade med 1,1 procent för det andra kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2018.

SCB publicerar kvartalsvis officiell statistik om miljöekonomi, så kallade miljöräkenskaper, där klimat- och luftutsläpp per bransch är en av komponenterna. Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Allerup, klimatanalytiker, 010-698 11 20, jonas.allerup@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63