Samverkansprojekt Jakten på plasten resulterade i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial. Men också ett ökat engagemang för att minska miljö- och klimatpåverkan från plast. Resultatet av projektet har fått stor spridning i andra kommuner som nu jobbar målmedvetet med plasthantering i sina verksamheter.

Jakten på plasten är ett EU-finansierat projekt där kommunerna i Eskilstuna, Uppsala, Norrköping och Linköping samverkat under tre och ett halvt års tid. Målet har varit att minska miljö- och klimatpåverkan från plast i den kommunala verksamheten genom att minska användandet av plast och öka andelen återvunnet och förnybart material.

Kommunerna har tillsammans arbetat fram olika verktyg för upphandling som ska ge mer hållbara plastupphandlingar. Projektet har även producerat guider, filmer och checklistor som kan bidra till att kommunerna minskar användningen av plast i sina verksamheter. Genom pilotverksamheter inom förskole-, omsorgs- och administrativa verksamheter i samtliga fyra kommuner har materialet testats med mycket gott resultat.

Projektets resultat har fått stor spridning

Materialet som tagits fram har underlättat även för andra kommuner i deras arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan från plast. Projektets arbete har fått uppmärksamhet från plastbranschen, innovationsbolag och myndigheter. Samtliga kommuner i projektet har också uppmärksammats av kommunpolitiken som skapat styrande mål i sina respektive organisationer. 

– Jag upplever att projektet inte bara har minskat vår klimatpåverkan och ökat engagemanget i andra kommunen kring plasthantering. Det har också stärkt relationerna mellan oss kommuner. De personliga kontakterna som upprättats inom projektet har varit viktiga, men även kännedomen om varandras mål och arbetssätt både strategiskt och praktiskt har knutit oss närmare varandra, säger Malin Isaksson som är delprojektledare i Eskilstuna kommun.  

Eskilstuna kommun kartlägger plastanvändning

I Eskilstuna kommun kommer resultatet från Jakten på plasten under 2021 att tas om hand genom att delar av kommunens verksamheter – främst inom förskola, vård och omsorg – kartlägger sin plastanvändning och styr om sitt fokus på mer flergångsplast samt plast från förnybara råvaror. Detta ska bidra till minskad miljöpåverkan från plast, men också ta tillvara på erfarenheterna och det material som tagits fram inom projektet. 

– Projektet har lärt oss mycket och vi kommer att ta vara på de lärdomarna i det fortsatta arbetet med att fasa ut sådana produkter som inte kan anses vara hållbara till förmån för andra alternativ som en del i vårt klimat och miljöarbetet, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Länkar

Läs projektets slutrapport
Ta del av det material som projektet tagit fram
Läs utvärderingar från pilotverksamheterna

För mer information, kontakta: 

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
jimmy.jansson@eskilstuna.se, 070-086 65 02

Malin Isaksson, delprojektledare, Eskilstuna kommun
malin.isaksson@eskilstuna.se

Projektet Jakten på plasten

Kommunerna i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping har genomfört samverkansprojektet med det formella namnet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet men som kallas för Jakten på plasten. Projektet, har fått stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, med huvudsyfte att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från den fossila plasten.

 
Kontakt