Regeringen vill att fler personer som har lagakraftvunna av- eller utvisningsbeslut ska lämna landet. Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården fick därför i våras i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet som ska effektivisera återvändandet. Nu har myndigheterna gemensamt redovisat detta arbete för regeringen.

På grund av det stora antalet asylsökande 2015 väntas antalet personer som får avslag på sin asylansökan öka och därmed måste lämna landet. Som en följd av detta vill regeringen att återvändandeprocessen blir effektivare.

Det myndighetsgemensamma uppdraget att effektivisera återvändandet redovisas i en rapport, som lämnas till regeringen på onsdagen.

– Det har varit ett givande samarbete mellan våra tre myndigheter. Vi har identifierat hinder och förbättringsmöjligheter som vi nu redovisar. För att kunna genomföra en del av förbättringarna krävs lagändringar, för andra kan de tre myndigheterna fortsätta det gemensamma arbetet, säger Sverker Spaak, processägare på Migrationsverket som lett verkets arbete med uppdraget.

Sekretesslagstiftningen
Ett område där rapporten föreslår att regeringen närmare ska utreda eventuella lagändringar är inom sekretesslagstiftningen. Enligt rapporten kan nuvarande sekretesslagstiftning vara ett hinder för ett ännu bättre samarbete myndigheterna emellan.

Rapporten föreslår vidare, baserat på erfarenheter från försöksverksamheten, att myndigheterna ska samlokalisera arbetet med återvändandet. På det sättet kan en större samsyn nås mellan myndig­heterna vad gäller arbetet med återvändande.

En viktig lärdom från arbetet med regeringsuppdraget är att enskilda insatser av respektive myndighet för en effektivare återvändandeprocess kan få en motsatt effekt på myndigheternas samlade förmåga att de facto verkställa avslagsbeslut.

– Det krävs därför en helhetssyn på processen och ett fortsatt utvecklat myndighetssamarbete. Genom arbetet vi gjort och nu redovisat har vi lagt en god grund för att våra tre myndigheter kan utveckla en gemensam syn på återvändandearbetet, säger Cecilia Borin, kvalitetschef på Migrationsverket.


Läs rapporten härMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.