ChefsJO Elisabeth Rynning Fotograf/Källa: Pernille Tofte

Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga rättigheter. JO:s utredning visar att det i dag inte råder enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen.

Inom ramen för JO:s tillsyn över hälso- och sjukvården har chefsJO Elisabeth Rynning tagit emot klagomål rörande handläggningen av sena aborter och det har också förekommit en debatt i medierna om frågan. Mot den bakgrunden beslutade Elisabeth Rynning att öppna ett initiativärende för att undersöka om det fanns behov av kompletterande eller ändrade föreskrifter till stöd för handläggningen av sena aborter och tolkningen av abortlagens bestämmelser.

– Min utredning handlar inte om aborträtten eller gränserna för abort, utan frågan har varit om abortlagens bestämmelser är tillräckligt tydliga samt tillämpas enhetligt och ändamålsenligt i hela landet. Min uppfattning är att så inte är fallet, säger chefsJO Elisabeth Rynning.

JO har bl.a. studerat abortlagen och andra relevanta bestämmelser, begärt yttranden från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt tagit del av en rapport från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och ett konsensusdokument som tagits fram av professionsföreningarna.

– Hälso- och sjukvårdpersonalen behöver veta vad de har att rätta sig efter vid sena aborter för att kunna upprätthålla en god och säker vård, och deras handlande måste givetvis vara i överensstämmelse med gällande rätt, säger Elisabeth Rynning.

ChefsJO konstaterar att det finns olika uppfattningar i vissa väsentliga frågor hos såväl vårdpersonal som hos de myndigheter som har ett särskilt ansvar för frågor om hälso- och sjukvård. Det finns även oklarheter vad gäller betydelsen av vissa centrala bestämmelser i bl.a. abortlagen.

– I dag råder inte enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen. Det gäller bl.a. tidpunkten för när en abort ska anses utförd, vad som menas med begreppet livsduglighet och hur man ska ta hand om foster som visar livstecken efter en sen abort. Min uppfattning är att dessa frågor behöver bli föremål för en ny utredning och regleras på ett klart och tydligt sätt i lag och andra föreskrifter. Jag uppmärksammar därför regeringen på behovet av en översyn av den rättsliga regleringen, avslutar Elisabeth Rynning.

------------

Läs hela beslutet dnr 7035-2017

För mer information kontakta föredragande Agnes Morin, tel: 08-786 58 48, e-post: agnes.morin@jo.se


Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98